ปรับปรุงล่าสุด มกราคม 2567

Serving Up Exceptional Hygiene Standards in the New Normal

เมื่อแนวทางปฏิบัติในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ รวมไปถึงขั้นตอนการคัดกรอง พร้อมใช้งาน สิ่งที่คุณควรพิจารณาในลำดับต่อไปคืออะไร และเมื่อได้เริ่มใช้ขั้นตอนเหล่านี้แล้ว คุณจะทำอย่างไรให้ทุกคนยังคงระมัดระวังอย่างเข้มงวด เพื่อช่วยปกป้องผู้เช่าและผู้ใช้อาคารเคล็ดลับ 6 ข้อ ในการส่งเสริมสุขอนามัยในแต่ละวัน

1. พิจารณาให้มีผู้จัดการด้านสุขอนามัยในทุกกะของการทำงาน เพื่อสร้างความมั่นใจว่า แนวทางปฏิบัติได้ถูกนำไปใช้งานอย่างถูกต้อง

2. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมด้านสุขอนามัยจากแต่ละแผนก โดยจัดให้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ และให้ผู้เช่า พนักงาน รวมไปถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่านอื่นๆ เข้าร่วมด้วย

3. ส่งเสริมพฤติกรรมที่ดีด้านสุขอนามัย ด้วยการให้ข้อมูลด้านการดูแลสุขอนามัยของมือ และมารยาทการไอและจาม

4. จัดทำปฏิทินเตือนให้มีการทำความสะอาด การยับยังเชื้อโรค และการฆ่าเชื้อโรคเป็นประจำทั้งแบบรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน

5. ประเมินความถี่และประสิทธิผลของแนวทางปฏิบัติในการทำความสะอาดหลังการเปิดพื้นที่เข้าทำงาน รวมถึงความเหมาะสมและความเพียงพอในการใช้งานผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย

6. จัดกิจกรรมสำหรับผู้เช่าและผู้ใช้อาคาร เน้นการสื่อสารเป็นสำคัญ (ใช้แบบฟอร์มในหน้าถัดไปเพื่อช่วยในการวางแผน) โดยพิจารณาตามแนวทางต่อไปนี้

  • จัดให้มีการปรับปรุงนโยบายส่งเสริมสุขอนามัยอย่างสม่ำเสมอ
  • กระตุ้นเตือนให้ผู้เช่าและผู้ใช้อาคารได้ทราบถึงสิ่งที่คุณทำได้เพื่อส่งเสริมสุขอนามัยและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และขอคำแนะนำในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
  • ส่งเสริมให้พนักงานและผู้มาเยือนยึดถือแนวทางปฏิบัติด้านสุขอนามัย
  • จัดกิจกรรมกระตุ้นเตือนเกี่ยวกับพฤติกรรมด้านสุขอนามัยให้กับผู้เช่าและผู้ใช้อาคาร
  • ติดตามการสื่อสารรอบด้าน หน่วยงานที่จัดการดูแล สมาคมอุตสาหกรรม และองค์กรต่างๆ เช่น CDC & WHO เพื่อรับข่าวสารข้อแนะนำเกี่ยวกับสุขอนามัย 

* All content included here does not supersede any requirements to meet local regulations. Please check with your legal and regulatory advisor on the requirements you are required to comply with.

ให้ความสำคัญกับสุขอนามัย เป็นลำดับแรก

Kimberly-Clark ProfessionalTM provides quality hygiene solutions that can improve efficiency and overall hand hygiene standards.

Note: Information contained here are recommended best practices, and do not supersede any recommendations or regulations mandated by local laws and regulations.

Download Template

กำหนดการตรวจเยี่ยม

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของเราเพื่อค้นหาโอกาสในการให้บริการด้วยมาตรฐานสุขอนามัยที่เป็นเลิศ


contact