ข้อกำหนดการใช้งาน

สำคัญมาก ! กรุณาอ่านรายละเอียดของคำชี้แจงทางกฎหมายโดยละเอียดก่อนการใช้เว็บไซต์นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้และข้อมูลที่มีอยู่ในไซต์นี้จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

1. เกี่ยวกับเรา

เว็บไซต์นี้บริษัท คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าคหรือบริษัทในเครือ (คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค) เป็นเจ้าของ ดำเนินการและเป็นผู้ดูแล และเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์แก่ท่านในการเป็นแหล่งข้อมูล  การศึกษา ความบันเทิงและการสื่อสาร การเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์นี้มีเงื่อนไขว่าท่านจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีอยู่ในเอกสารนี้ ("ข้อกำหนดและเงื่อนไข") ทั้งนี้การที่ท่านเข้าถึงและพิจารณารายละเอียดเนื้อหาของเว็บไซต์ ถือได้ว่าท่านได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้แล้วโดยไม่มีข้อแม้หรือข้อจำกัด หากท่านไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวนี้ โปรดอย่าใช้เว็บไซต์นี้

คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าคไม่รับรองว่าข้อมูลและเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลและเนื้อหาอื่นๆ ที่เป็นการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ที่ระบุในที่นี้ มีความเหมาะสมหรือพร้อมใช้งานนอกประเทศไทย เว็บไซต์นี้ไม่มีวัตถุประสงค์ให้บุคคลใดที่อยู่นอกประเทศไทย (รวมถึงสหภาพยุโรป) เข้าถึงเพื่อใช้ข้อมูลในเว็บไซต์ได้

2. ทรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธิ์ทั้งหมดในข้อมูล, ข้อความ, วัสดุ, กราฟิกและซอฟต์แวร์ใดๆ ("เนื้อหา") บนเว็บไซต์นี้เป็นของคิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค เนื้อหาของเว็บไซต์ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ของไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ

ชื่อ, โลโก้และเครื่องหมายการค้าทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของคิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าคหรือบริษัทในเครือ ไม่มีสิ่งใดในเว็บไซต์ที่จะอนุมานได้ว่าเป็นการอนุญาตหรือให้สิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายการค้าใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากคิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค

3. การตกลงในการใช้งานเว็บไซต์

ท่านตกลงที่จะใช้เว็บไซต์โดยใช้ดุลพินิจอย่างเหมาะสมและไม่ใช้เว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการของคิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าคเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย หรือใช้เว็บไซต์ในลักษณะที่เป็นการก้าวล่วงหรือละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นหรือก่อให้เกิด หรือข่มขู่ว่าจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค

คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าคจะไม่ยอมให้มีการใช้งานเว็บไซต์ที่สร้างความเสียหายหรือมีแนวโน้มที่จะทำลายชื่อเสียงของคิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค, หรือ เกิดความเสียหายในความพร้อมใช้งานหรือความถูกต้องของเนื้อหาของเว็บไซต์ หรือไม่ยอมให้มีการกระทำใดหรือข่มขู่ว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าคในการต้องรับผิดทางกฎหมาย, ภาษีหรือข้อบังคับใดๆ
คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าคสงวนสิทธิ์ในการระงับการใช้งานเว็บไซต์โดยทั่วไปหรือปิดกั้นการเข้าถึงส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์และ/หรือระงับหรือยุติสิทธิ์สิทธิ์ของท่านในการใช้เว็บไซต์หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ หากสงสัยว่ามีการใช้งานเว็บไซต์ในทางที่ผิด

เว็บไซต์นี้สร้างขึ้นเพื่อประโยชน์แก่ท่านในด้านของการเป็นแหล่งข้อมูลและเพื่อการสื่อสาร ท่านไม่อาจคัดลอก, ทำซ้ำหรือดัดแปลงเนื้อหาของเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดเว้นแต่จะเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของคิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ท่านสามารถดาวน์โหลดและพิมพ์เนื้อหาจากเว็บไซต์เพื่อการใช้งานของท่านเอง เช่น ดาวน์โหลดและพิมพ์เนื้อหาจากเว็บไซต์เพื่อซื้อผลิตภัณฑ์จากคิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ท่านไม่อาจแจกจ่าย, แสดงหรือส่งเนื้อหาของเว็บไซต์เพื่อประโยชน์ในทางการเงินของท่านเอง เว้นแต่ท่านจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากคิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่านต้องไม่ใช้เว็บไซต์ในลักษณะหรือเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่ผิดกฎหมายหรือในลักษณะใดๆ ที่ละเมิดสิทธิ์ของคิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าคหรือเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่เป็นข้อห้ามของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

4. การลงทะเบียน

คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าคอาจกำหนดให้ท่านลงทะเบียนก่อนให้บริการใดๆ แก่ท่านผ่านทางเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้ ท่านตกลงที่จะให้ข้อมูลที่เป็นความจริง, ถูกต้อง, เป็นปัจจุบันและครบถ้วนตามที่กำหนดในการลงทะเบียนตามข้อกำหนดการลงทะเบียนที่เกี่ยวข้องที่จัดเตรียมไว้ให้ท่านทางเว็บไซต์นี้ 

5. ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

เว็บไซต์นี้ให้ข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าคโปรเฟสชั่นแนล โดยจะถือว่า:

  • ข้อมูลนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำทางการแพทย์ ไม่ควรใช้ข้อมูลนี้ในการวินิจฉัยหรือรักษาปัญหาสุขภาพและไม่ควรใช้ข้อมูลนี้แทนข้อมูลที่ได้จากบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีความเชี่ยวชาญ
  • ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ผลิตภัณฑ์ที่อ้างถึงในเว็บไซต์นี้มีจำหน่ายในประเทศไทย (ตามที่ระบุ) และอาจไม่มีจำหน่ายในประเทศของท่าน หรือประเทศอื่นๆ

6.  ข้อจำกัดความรับผิดชอบทางการแพทย์

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ไม่ควรใช้แทนข้อมูลที่ได้จากความเชี่ยวชาญของผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่มีคุณสมบัติเหมาะสม หากท่านมีข้อสงสัยหรือข้อกังวลใดๆ หรือต้องการคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ ท่านควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพของท่าน ท่านควรตรวจสอบข้อมูลประจำตัวที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอเมื่อท่านแสวงหาผู้เชี่ยวชาญด้านสมรรถภาพของร่างกายและสุขภาพ

7. เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น / เนื้อหาที่ส่งไปยังเว็บไซต์

ในการส่งเนื้อหาไปยังเว็บไซต์ ท่านรับประกันว่า: (1) ท่านเป็นเจ้าของเนื้อหา (2) เนื้อหาที่ส่งชอบด้วยกฎหมาย, เป็นความจริงและถูกต้อง (3) เนื้อหาจะต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ (4) เนื้อหาไม่ละเมิดต่อลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า,  กรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์ในการเผยแพร่และความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น (5) เนื้อหาไม่ลามก, อนาจาร, ไม่เหมาะสำหรับผู้เยาว์, มีความรุนแรงเกินควร, เป็นเท็จ, ทำให้เข้าใจผิด, หลอกลวง, ฉ้อฉลหรือเป็นการหมิ่นประมาท (6) เนื้อหาไม่หมิ่นประมาท, กล่าวร้าย, แสดงความเกลียดชัง, แสดงถึงอคติทางเชื้อชาติหรือศาสนาหรือล่วงละเมิดหรือก่อกวนผู้อื่น (7) เนื้อหาไม่มีการอ้างอิงถึงเว็บไซต์อื่น, ที่อยู่อีเมล, ข้อมูลติดต่อหรือหมายเลขโทรศัพท์ (8) หากเนื้อหามีความคล้ายคลึง/มีชื่อของบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ ท่านได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้นให้บรรจุเนื้อหาที่มีความคล้ายคลึง/ชื่อของบุคคลนั้นในเนื้อหาที่ท่านส่ง (9) เนื้อหาไม่มีสื่อส่งเสริมการขายหรือโฆษณาเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือผลประโยชน์ทางการเงินส่วนบุคคลและ (10) เนื้อหาไม่มีไวรัสคอมพิวเตอร์, เวิร์ม, หรือโปรแกรมหรือไฟล์อื่นๆ ที่อาจสร้างความเสียหาย

ท่านให้สิทธิ์ในเนื้อหาใดๆ ที่ท่านให้แก่คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าคตลอดไป, ไม่อาจเพิกถอน, ปลอดค่าลิขสิทธิ์, อนุญาตให้ใช้ช่วงสิทธิ์, ถ่ายโอนได้และอนุญาตให้ใช้, คัดลอก, แก้ไข, ลบเนื้อหาทั้งหมด, ดัดแปลง, เผยแพร่, แปล, สร้างผลงานลอกเลียนแบบจาก และ/หรือขายและ/หรือแจกจ่ายเนื้อหาดังกล่าวและ/หรือรวมเนื้อหาดังกล่าวไว้ในรูปแบบ, สื่อหรือเทคโนโลยีใดๆ ทั่วโลกโดยไม่มีค่าตอบแทนแก่ท่าน เนื้อหาทั้งหมดที่ท่านส่งอาจนำไปใช้ตามดุลยพินิจของคิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าคแต่เพียงผู้เดียว คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าคและ/หรือบริษัทในเครือขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง, ย่อหรือลบเนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์ที่เห็นว่าละเมิดหลักเกณฑ์ด้านเนื้อหาหรือข้อกำหนดอื่นๆ ในเอกสารนี้ตามดุลยพินิจของคิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค, คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าคไม่รับประกันว่าท่านจะได้รับความช่วยเหลือจากเราในการแก้ไขหรือลบเนื้อหาที่ท่านส่งมา โดยทั่วไปการให้คะแนนผลิตภัณฑ์และความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรจะโพสต์ภายในสองถึงสี่วันทำการ, อย่างไรก็ตามคิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าคขอสงวนสิทธิ์ในการลบหรือปฏิเสธที่จะโพสต์เนื้อหาที่ส่งมาไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

8. เขตอำนาจศาล

เว็บไซต์นี้ควบคุมและดำเนินการโดย คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ประเทศสหรัฐอเมริกา, ประเทศไทยหรือประเทศในเอเชียแปซิฟิก และ คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ไม่ได้รับรองว่าข้อมูลและเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลและสื่ออื่นๆ ที่เป็นการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ที่ระบุในที่นี้มีความเหมาะสมหรือพร้อมใช้งานนอกประเทศไทย นอกจากนี้ ซอฟต์แวร์บางอย่างจากเว็บไซต์นี้อาจอยู่ภายใต้การควบคุมการส่งออกที่กำหนดโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและอาจไม่สามารถดาวน์โหลดหรือส่งออกหรือส่งออกซ้ำไปยัง (หรือส่งไปยังประเทศหรือผู้มีถิ่นพำนักใน) ประเทศใดๆ ที่สหรัฐอเมริกาได้วางคำสั่งห้ามส่งสินค้า หากท่านดาวน์โหลดหรือใช้ซอฟต์แวร์ ท่านรับรองและรับประกันว่าท่านไม่ได้อยู่ในหรืออยู่ภายใต้การควบคุมของ หรือเป็นคนชาติของประเทศดังกล่าวหรืออยู่ในประเทศที่อยู่ในรายการดังกล่าว

9. การปฏิเสธการรับประกัน

คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าคไม่รับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับความถูกต้อง, ความน่าเชื่อถือหรือความสมบูรณ์ของเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ โดย ข้อกำหนด, เงื่อนไข และการรับประกันทั้งหมดโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยตามธรรมเนียมปฏิบัติ, โดยกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงหรือไม่เข้าถึงเว็บไซต์นี้หรือโดยการใช้งานหรือความเชื่อของท่าน ในเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาในที่นี้จะไม่รวมไว้ ณ ที่นี้ คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าคไม่รับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายว่าการเข้าถึงเว็บไซต์ของท่าน (หรือเว็บไซต์ใด ๆ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้) จะไม่ถูกสอดแทรกหรือปราศจากข้อผิดพลาด คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าคไม่รับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายว่าข้อบกพร่องใดๆ จะได้รับการแก้ไขหรือว่าเว็บไซต์ (หรือเว็บไซต์ใดๆ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม) หรือเซิร์ฟเวอร์ซึ่งจัดเก็บและส่งต่อเนื้อหาให้ท่านปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ

10. ข้อจำกัดความรับผิด

คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าคจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทางอ้อม, ความเสียหายโดยบังเอิญ, ความเสียหายในกรณีพิเศษและ/หรือเป็นผลสืบเนื่อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดแต่เพียง ความเสียหายอันเกิดจากการสูญเสียผลกำไรที่เกิดจากการที่ท่านเข้าถึงหรือไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์นี้หรือการใช้งานของท่าน หรือความไว้วางใจต่อเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาในที่นี้ นอกจากนี้คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าคไม่มีหน้าที่ในการปรับปรุงเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ และคิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าคจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดในการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าว

อาจมีกฎหมายหรือกฎหมายที่ใช้บังคับซึ่งระบุถึงเงื่อนไขและการรับประกันในสัญญาบางฉบับในการการจัดหาสินค้าและบริการและข้อห้ามในการยกเว้น, การจำกัดและการแก้ไขเงื่อนไขดังกล่าว ("เงื่อนไขตามที่กำหนดไว้") ตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนดไว้ ความรับผิดของคิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าคต่อการละเมิดเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ในกรณีของสินค้าที่จัดหาหรือคิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าคเราเป็นผู้เสนอ จะจำกัดแต่เพียงที่คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าคจะพิจารณารับผิดด้วยตนเองเท่านนั้นกล่าวคือ:

ก) การเปลี่ยนสินค้า หรือ
ข) การจัดหาสินค้าที่เทียบเท่า; หรือ
ค) การชำระค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนสินค้าหรือการจัดหาสินค้าที่เทียบเท่ากัน

11. การเชื่อมโยง

คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าคไม่รับรองเนื้อหาใดๆ ของเว็บไซต์อื่นหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวเนื่องกับเว็บไซต์อื่น หรือเว็บไซต์ที่มาจากแหล่งอื่นที่ปรากฏ หรือเชื่อมโยงในทางใดๆ กับเว็บไซต์ของคิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ดังกล่าวนั้น มีไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้น คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าคไม่รับผิดชอบและไม่ได้รับรองลักษณะสภาพและเนื้อหาของผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม หรือเป็นตัวแทนของบุคคลที่สาม ดังกล่าว การเข้าถึงเว็บไซต์ของบุคคลที่สามผ่านระบบเว็บไซต์(Link)โดยที่คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าคไม่ได้ระบุโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายว่าคิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าครับรองเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการที่นำเสนอ การเข้าถึงเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงและการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการใดๆ ที่นำเสนอนั้น ถือเป็นความเสี่ยงของท่านเอง

เว็บไซต์ของคิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าคนี้อาจมีโฆษณาของบุคคลที่สาม (ซึ่งอาจมีหรือไม่มีไฮเปอร์ลิงก์หรือปุ่มอ้างอิงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม) การแสดงโฆษณาดังกล่าวไม่ได้หมายความถึงการรับรองหรือเป็นคำแนะนำโดยคิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าคเกี่ยวกับผู้โฆษณา, ผลิตภัณฑ์หรือบริการหรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องดังกล่าวแต่อย่างใด ท่สำหรับข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับผู้โฆษณาและผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของผู้โฆษณาที่ท่านได้รับจากผู้โฆษณาของบุคคลที่สามนั้น ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนดไว้ คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าคจะไม่รับผิดชอบต่อปฏิสัมพันธ์หรือธุรกรรมใดๆ ระหว่างท่านกับบุคคลที่สามและไม่ต้องรับผิดใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือที่เกี่ยวข้องกับการมีปฏิสัมพันธ์ หรือธุรกรรม ดังกล่าวของท่าน

12. กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย

13. ความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ท่านส่งไปยังเว็บไซต์ทางอีเมล์หรือช่องทางอื่นๆ นั้นเป็นข้อมูลที่ท่านได้ให้ความยินยอมให้ คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค สามารถ รวบรวม ใช้ เก็บ ได้ ทั้งนี้คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าคจะใช้งานตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แสดงบนเว็บไซต์นี้

14. การเปลี่ยนแปลงในอนาคต

คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าคอาจแก้ไขข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ได้ทุกเมื่อตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว