การทดลองใช้งานผลิตภัณฑ์ฟรี - ข้อกำหนดและเงื่อนไข

บริษัทคิมเบอร์ลี่ คล๊าค ประเทศไทย จำกัด: ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการทดลองใช้งานผลิตภัณฑ์ฟรีภายใน 14 วัน

1. ข้อเสนอโดยรวมสำหรับการทดลองใช้: ก่อนที่จะเริ่ม “การทดลองใช้งานผลิตภัณฑ์ฟรี” (การทดลองใช้) อย่างถูกต้องและเหมาะสม โปรแกรมจะต้องได้รับอนุญาตจากบริษัทคิมเบอร์ลี่ คล๊าค ประเทศไทย จำกัด และเงื่อนไขการทดลองใช้ที่ตกลงร่วมกันระหว่างลูกค้าและบริษัทคิมเบอร์ลี่ คล๊าค ประเทศไทย จำกัด การทดลองใช้งานผลิตภัณฑ์ฟรีภายใน 14 วัน (การทดลองใช้) จะช่วยให้ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์ในการติดตั้งและใช้งานผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงรูปแบบการทำงานของผลิตภัณฑ์ในสถานที่ของลูกค้าเป็นเวลา 14 วันติดต่อกัน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือภาระผูกพันใดๆ ในการดำเนินการซื้อผลิตภัณฑ์ ข้อเสนอนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้

2. ระยะเวลาทดลองใช้งาน: ระยะเวลาทดลองใช้งานคือ 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ติดตั้งผลิตภัณฑ์ได้รับการติดตั้งที่ในสถานที่ของลูกค้าโดยบริษัทคิมเบอร์ลี่ คล๊าค ประเทศไทย จำกัด หรือผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต โดยลูกค้ายินยอมที่จะให้ข้อมูลการใช้งานผลิตภัณฑ์ปัจจุบันที่มีอยู่ก่อนช่วงทดลองใช้งานผลิตภัณฑ์ของบริษัทคิมเบอร์ลี่ คล๊าค ประเทศไทย จำกัด 

3. การตรวจสอบการใช้งานผลิตภัณฑ์: ในช่วงระยะเวลาทดลองใช้ ลูกค้าควรจะตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพ ความเหมาะสม และความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์กับข้อกำหนดของลูกค้าอย่างละเอียด 

4. การทดลองใช้โดยไม่มีข้อผูกมัด: การเข้าร่วมการทดลองใช้ไม่ได้เป็นการบังคับให้ลูกค้าต้องทำการซื้อผลิตภัณฑ์ และไม่มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการทดลองใช้ 

5. การใช้งานผลิตภัณฑ์: ลูกค้าได้รับอนุญาตให้ใช้ผลิตภัณฑ์ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในระหว่างช่วงทดลองใช้งาน ตามคำแนะนำของบริษัทคิมเบอร์ลี่ คล๊าค ประเทศไทย จำกัด หรือผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต 

6. ข้อเสนอแนะและการสื่อสาร: ลูกค้าควรจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ในระหว่างการทดลองใช้ บริษัทคิมเบอร์ลี่ คล๊าค ประเทศไทย จำกัด หรือผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต อาจจะขอคำติชมเพื่อปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และความพึงพอใจของลูกค้า 

7. สรุปการทดลองใช้: เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาทดลองใช้ 14 วัน บริษัทคิมเบอร์ลี่ คล๊าค ประเทศไทย จำกัด หรือผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต จะติดต่อลูกค้าเพื่อหารือเกี่ยวกับประสบการณ์ ผลการใช้งาน และประเมินความสนใจที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ 

8. ความสนใจที่จะซื้อผลิตภัณฑ์: หากลูกค้าแสดงความสนใจที่จะซื้อผลิตภัณฑ์หลังจากการทดลองใช้ บริษัทคิมเบอร์ลี่ คล๊าค ประเทศไทย จำกัด หรือผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับทางเลือกในการซื้อผลิตภัณฑ์ ราคา และข้อกำหนดใดๆ ที่เกี่ยวข้อง 

9. การขยายเวลาหรือการยุติการทดลองใช้: บริษัทคิมเบอร์ลี่ คล๊าค ประเทศไทย จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการขยายหรือยุติข้อเสนอการทดลองใช้ตามดุลยพินิจของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ จะสื่อสารให้ลูกค้าทราบถึง การขยายหรือยุติข้อเสนอการทดลองใช้หรือเปลี่ยนแปลงใดๆดังกล่าว 

10. ข้อจำกัดความรับผิด: บริษัทคิมเบอร์ลี่ คล๊าค ประเทศไทย จำกัด จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ความสูญเสีย หรือความรับผิดใดๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างช่วงทดลองใช้งาน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการหยุดชะงักในการดำเนินธุรกิจ 

ในการเข้าร่วมทดลองใช้งานผลิตภัณฑ์ฟรีภายใน 14 วัน ลูกค้ายินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หากมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ โปรดติดต่อบริษัทคิมเบอร์ลี่ คล๊าค ประเทศไทย จำกัด หรือผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต