Raport danych osobowych

Poinformuj nas, jeśli chcesz otrzymać raport dotyczący Twoich danych osobowych , zaktualizować je, albo złożyć wniosek o ich usunięcie z systemów Kimberly Clark Professional. Określ, czego dotyczy wniosek, który chcesz złożyć. Jeżeli chcesz złożyć wniosek o aktualizację i chcesz najpierw zobaczyć swoje dane, które obecnie znajdują się w naszych systemach, rozpocznij od złożenia wniosku o otrzymanie raportu dotyczącego Twoich danych osobowych. W innym wypadku określ zmiany, które powinny zostać wprowadzone, w sekcji Notatki.