Gebruiksvoorwaarden

DEZE VOORWAARDEN BEVATTEN EEN BINDENDE INDIVIDUELE ARBITRAGE- EN VRIJSTELLINGSBEPALING IN ARTIKEL 10 DIE UW RECHTEN MET BETREKKING TOT EVENTUELE GESCHILLEN BEÏNVLOEDT. ZORG ERVOOR DAT U DEZE VOORWAARDEN BEGRIJPT EN ERMEE AKKOORD GAAT VOORDAT U DE DIENST GEBRUIKT.

I. Acceptatie

LEES DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN (DEZE 'VOORWAARDEN') ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DEZE WEBSITE GEBRUIKT. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op uw toegang tot en gebruik van websites die eigendom zijn van of worden beheerd door Kimberly-Clark Corporation ('K-C', 'wij', 'we', 'ons' of 'onze') en die verwijzen naar deze Voorwaarden (gezamenlijk de 'Sites', elk afzonderlijk een 'Site'). Door een of meerdere sites te gebruiken of te openen, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan alle Voorwaarden in dit document en deze na te leven.

Bovendien kunnen bepaalde Sites of functies en activiteiten die worden aangeboden op dergelijke Sites, met inbegrip van maar niet beperkt tot promoties, wedstrijden, sweepstakes, socialmediadiensten, forumpagina's en chatrooms, onderworpen zijn aan aanvullende voorwaarden die op deze Sites staan beschreven ('Aanvullende Voorwaarden'), die allemaal ter referentie in dit document zijn opgenomen. Als een van de Voorwaarden in dit document in strijd is met de Aanvullende Voorwaarden die op een bepaalde Site wordt vermeld, zullen de Aanvullende Voorwaarden voor die Site en de specifieke functies en activiteiten die door genoemde Aanvullende Voorwaarden worden behandeld, van toepassing zijn..

Bovendien gaat u door het gebruik van een Site akkoord met onze Privacyverklaring en erkent u dat u deze heeft gelezen en begrepen. Deze Privacyverklaring bepaalt hoe K-C informatie verzamelt, gebruikt en verwerkt die via onze Sites is verzameld en ontvangen.

Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, eventuele toepasselijke Aanvullende Voorwaarden en/of onze ... Privacyerklaring, mag ... u de Sites niet gebruiken. K-C behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken delen van de Voorwaarden, eventuele Aanvullende Voorwaarden en/of de Privacyverklaring te allen tijde te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. Controleer deze Voorwaarden, eventuele Aanvullende Voorwaarden en de Privacyverklaring regelmatig op wijzigingen. Uw voortdurende gebruik van de Sites na het plaatsen van wijzigingen in deze Voorwaarden, eventuele Aanvullende Voorwaarden en/of de Privacyverklaring betekent dat u deze wijzigingen erkent en accepteert. EEN KOPIE VAN DEZE VOORWAARDEN KAN WORDEN GEDOWNLOAD, OPGESLAGEN OF AFGEDRUKT.

II. Toegang tot de Site

K-C verleent u hierbij toestemming om de Sites te gebruiken zoals uiteen staat gezet in deze Voorwaarden en eventuele toepasselijke Aanvullende Voorwaarden. De Sites zijn gemaakt om u te informeren en op te leiden en om met u te communiceren. U mag geen enkel deel van de Site kopiëren, verspreiden, aanpassen of wijzigen anders dan redelijkerwijs noodzakelijk is om de Sites voor hun beoogde doeleinden te gebruiken, noch mag u toegang (proberen te) krijgen tot of gebruik (proberen te) maken van de Sites om enige actie te ondernemen die K-C of enige derde partij zou kunnen schaden of de werking van de Sites zou kunnen verstoren, noch mag u de Sites gebruiken op een manier die in strijd is met toepasselijke wetgeving. Zonder het voorgaande te beperken, stemt u ermee in het volgende niet te ondernemen:

 • U voordoen als een persoon of entiteit, of uw relatie met een persoon of entiteit of de herkomst van de door u verstrekte informatie in een verkeerd daglicht stellen of anderszins onjuist vertegenwoordigen;
 • Een apparaat, software of routine gebruiken om de juiste werking van een Site of enige activiteit die op een Site wordt uitgevoerd te verstoren of te proberen te verstoren, of om de kwetsbaarheid van een systeem of netwerk te onderzoeken, te scannen, te testen of de beveiliging van een systeem of netwerk te schenden;
 • De software die op welke manier dan ook deel uitmaakt van een of meerdere Sites omzeilen, reverse engineeren, ontcijferen, decompileren, disassembleren, ontsleutelen, of anderszins wijzigen of beïnvloeden (of iemands pogingen om zich met dergelijke activiteiten bezig te houden aanmoedigen of ondersteunen) . Het gebruik of de distributie van hulpmiddelen die zijn ontworpen om de beveiliging in gevaar te brengen (bijvoorbeeld programma's voor het raden van wachtwoorden, kraakprogramma's of tools voor het opsporen van netwerken) is ten strengste verboden;
 • U bezighouden met ongeautoriseerde spidering, scraping of harvesting van inhoud of informatie, of andere ongeautoriseerde geautomatiseerde middelen gebruiken om informatie van een of meerdere Sites te verzamelen;
 • Onbevoegde toegang verkrijgen tot andere computersystemen, materialen, informatie of diensten die beschikbaar zijn op of via een of meerdere Sites;
 • Acties ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting van ons netwerk of onze infrastructuur veroorzaken;
 • Het kopiëren, distribueren, verkopen of exploiteren van enig gebruik van of toegang tot enige Site of enige Inhoud voor commerciële doeleinden, met inbegrip van maar niet beperkt tot het uitvoeren of weergeven van een Site of enige Inhoud die op een Site wordt weergegeven in frames, via 'in-line' koppelingen of soortgelijke middelen;
 • Het uploaden of anderszins verzenden van enige communicatie, software of materiaal dat een virus of andere malware bevat of anderszins schadelijk is voor de computers of systemen van ons of onze gebruikers; of
 • Deelnemen aan enig ander gedrag dat personen beperkt of verhindert de Sites te gebruiken, of dat ons, of een van onze gebruikers, gelieerde ondernemingen of een andere derde partij blootstelt aan enige aansprakelijkheid, schade of benadeling van welke aard dan ook.
 • Schendingen van de systeem- of netwerkbeveiliging en bepaalde andere gedragingen kunnen leiden tot civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid. K-C kan een onderzoek instellen naar gebruikers die deze Voorwaarden schenden en samenwerken met wetshandhavingsinstanties om ze te vervolgen. K-C behoudt zich het recht voor om uw toegang tot de Sites op enig moment zonder kennisgeving aan u op te schorten of te beëindigen, om welke reden dan ook.

III. Gebruikersbijdragen

Sites kunnen u of andere gebruikers nu of in de toekomst toestaan opmerkingen, afbeeldingen, video's of andere communicatie ('Gebruikersbijdragen') in te dienen en/of te voorzien in het hosten, delen en/of publiceren van dergelijke Gebruikersbijdragen. U begrijpt dat K-C, ongeacht of dergelijke Gebruikersbijdragen al dan niet worden gepubliceerd, geen vertrouwelijkheid biedt met betrekking tot inzendingen. U dient er dus vanuit te gaan dat alle Gebruikersbijdragen openbaar zijn en dienovereenkomstig te handelen.

U bent als enige verantwoordelijk voor uw eigen Gebruikersbijdragen en de gevolgen van het plaatsen of publiceren ervan. U gaat ermee akkoord dat K-C geen verplichting heeft om Gebruikersbijdragen te plaatsen, te publiceren of te gebruiken. U begrijpt dat K-C praktisch gezien niet in staat is alle Gebruikersbijdragen die zijn geplaatst op of gemaakt door gebruikers die toegang hebben tot een Site, te controleren en dat K-C op geen enkele manier verantwoordelijk is voor de inhoud van Gebruikersbijdragen. K-C onderschrijft geen enkele Gebruikersbijdrage of enige mening, aanbeveling of advies die daarin wordt uitgedrukt, en K-C wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid in verband met Gebruikersbijdragen af. U bent als enige verantwoordelijk voor uw eigen Gebruikersbijdragen en de gevolgen van het plaatsen of publiceren ervan.

K-C behoudt zich het recht voor om Gebruikersbijdragen zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen, aan te passen, te beperken of te controleren. K-C behoudt zich ook het recht voor om te beslissen of een Gebruikersbijdrage gepast is en in overeenstemming is met deze Voorwaarden. K-C kan Gebruikersbijdragen te allen tijde en naar eigen goeddunken verwijderen en/of de toegang van een gebruiker voor het uploaden van materiaal in strijd met deze Voorwaarden beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving.

Met uitzondering van alle persoonsgegevens die K-C van u mag verzamelen volgens de richtlijnen die zijn vastgelegd in onze Privacyverklaring, zullen alle Gebruikersbijdragen die u ons op welke manier dan ook toestuurt, inclusief via een Site, e-mail, contactformulier, of anderszins, niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk beschermd zijn en blijven, ongeacht of dergelijke Gebruikersbijdragen worden gepubliceerd of geplaatst.

In verband met Gebruikersbijdragen verklaart, garandeert en verbindt u zich aan het volgende:

 • Uw Gebruikersbijdrage is waarheidsgetrouw en accuraat, en niet misleidend;
 • Als onze producten in uw Gebruikersbijdrage worden genoemd, bent u of was u een bonafide gebruiker of eigenaar van de genoemde K-C-producten, en uw Gebruikersbijdrage weerspiegelt uw ware en eerlijke mening over en ervaring met dergelijke producten;
 • Uw Gebruikersbijdrage heeft geen verband met de K-C-producten op de betreffende Site;
 • Als u een werknemer van K-C bent, of door ons bent ingehuurd of in dienst bent genomen om onze producten te promoten, dient u een duidelijke en opvallende openbaarmaking van uw relatie met ons op te nemen in uw Gebruikersbijdrage;
 • Als u een voordeel heeft ontvangen of de verwachting had dat u een voordeel zou ontvangen (anders dan de publicatie van uw Gebruikersbijdrage) in ruil voor het indienen van uw Gebruikersbijdrage, dient u het voordeel en alle details daarvan duidelijk in de Gebruikersbijdrage openbaar te maken;
 • U bezit of beschikt over de benodigde licenties, rechten, machtigingen en toestemmingen om gebruik te maken van en ons te machtigen om gebruik te maken van alle patenten, handelsmerken, handelsgeheimen, auteursrechten, intellectuele eigendom of andere eigendomsrechten in en op alle Gebruikersbijdragen om opname en gebruik van de Gebruikersbijdragen toe te staan op de manier die door de Sites en deze Voorwaarden wordt overwogen;
 • U heeft de schriftelijke toestemming, vrijheid en/of toestemming van elke identificeerbare individuele persoon in de Gebruikersbijdrage om de naam of gelijkenis van elke identificeerbare individuele persoon te gebruiken om opname en gebruik van de Gebruikersbijdragen mogelijk te maken op de manier die door de Sites en deze Voorwaarden wordt overwogen;
 • Het weergeven, publiceren of plaatsen van uw Gebruikersbijdrage, en ons gebruik daarvan, is niet strijdig met de privacyrechten, publiciteitsrechten, auteursrechten, merkenrechten, patenten, contractrechten, of andere intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van enige persoon of entiteit, tenzij u de eigenaar bent van dergelijke rechten of toestemming heeft van de rechtmatige eigenaar om het materiaal te plaatsen en alle licentierechten in deze Voorwaarden te verlenen;
 • Uw Gebruikersbijdrage niet in strijd is met een wet, statuut, verordening of voorschrift;
 • Uw Gebruikersbijdrage is niet: obsceen; lasterlijk; smadelijk; intimiderend of bedreigend; vulgair, seksueel expliciet of pornografisch; of anderszins ongepast met betrekking tot ras, geslacht, seksualiteit, etniciteit, religie of andere persoonlijke of intrinsieke kenmerken;
 • Uw Gebruikersbijdrage moedigt geen gedrag aan dat als strafbaar feit zou worden beschouwd, aanleiding zou geven tot civiele aansprakelijkheid of een wet schendt;
 • Tenzij dit zowel redelijk als noodzakelijk is in de context van uw specifieke Gebruikersbijdrage, bevat het geen verwijzingen naar andere websites, e-mailadressen, contactgegevens of andere persoonlijke of gevoelige informatie over een identificeerbaar of redelijk identificeerbaar individu; en
 • Ons gebruik van uw Gebruikersbijdrage zal geen letsel toebrengen aan enige persoon of entiteit.

U behoudt al uw eigendomsrechten in uw Gebruikersbijdragen. Door echter een Gebruikersbijdrage op een Site te plaatsen, weer te geven of te publiceren of door correspondentie aan ons te sturen, verleent u K-C hierbij een eeuwigdurende, onherroepelijke, wereldwijde, niet-exclusieve, volledig betaalde, royalty-vrije, sublicentieerbare en overdraagbare licentie voor het reproduceren, distribueren, creëren van afgeleide werken, weergeven, uitvoeren, publiceren, verkopen, openbaar maken of anderszins gebruiken van deze Gebruikersbijdrage voor welk doel dan ook in enige en alle media die nu bekend zijn of hierna worden ontwikkeld, zonder de verplichting om aan u of aan derden te betalen of de noodzaak om toestemming te vragen van derden voor het, met inbegrip van maar niet beperkt tot maken van reclame, promoten en herdistribueren van een deel of de gehele Gebruikersbijdrage (en afgeleide werken daarvan) in alle mediaformaten en via alle mediakanalen. Deze licentie omvat het recht om Gebruikersbijdragen te hosten, indexeren, in cache plaatsen, distribueren en labelen, evenals het recht Gebruikersbijdragen aan derden, inclusief andere gebruikers, in sublicentie te geven voor gebruik op andere media of platforms die nu bekend zijn of hierna zullen worden ontwikkeld. U verleent ons hierbij verder het eeuwigdurende, onherroepelijke, wereldwijde, niet-exclusieve, volledig betaalde, royalty-vrije, sublicentieerbare en overdraagbare recht om ideeën, concepten of technieken die zijn opgenomen in dergelijke Gebruikersbijdragen te gebruiken voor welk doel dan ook, en hierbij afstand te doen van enige en alle morele rechten die u heeft in dergelijke Gebruikersbijdragen. Verder machtigt u ons hierbij om dergelijke Gebruikersbijdragen te bewerken en op andere wijze aan te passen voorafgaand aan ons gebruik, publicatie, distributie, verkoop, reproductie of openbaarmaking ervan.

U verleent elke gebruiker van de Sites hierbij ook een niet-exclusieve licentie om toegang te krijgen tot uw Gebruikersbijdragen via de Sites, en om dergelijke Gebruikersbijdragen te gebruiken, te reproduceren, te distribueren, er afgeleide werken van te creëren, weer te geven en uit te voeren, zoals toegestaan door de functionaliteit van de Sites en zoals bepaald in deze Voorwaarden. K-C onderschrijft geen enkele Gebruikersbijdrage of enige mening, aanbeveling of advies die daarin wordt uitgedrukt, en K-C wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid in verband met Gebruikersbijdragen af.


U begrijpt dat u bij het gebruik van een Site blootgesteld kan worden aan Gebruikersbijdragen van verschillende bronnen, en dat K-C niet verantwoordelijk is voor de nauwkeurigheid, bruikbaarheid, veiligheid of intellectuele eigendomsrechten van of in verband met dergelijke Gebruikersbijdragen. U begrijpt en erkent verder dat u mogelijk wordt blootgesteld aan Gebruikersbijdragen die onnauwkeurig, aanstootgevend of verwerpelijk zijn, en u stemt ermee in afstand te doen van alle wettelijke of billijke rechten of rechtsmiddelen die u heeft of zou kunnen hebben tegen K-C met betrekking tot deze rechten of rechtsmiddelen.

IV. Beperkingen op het gebruik van Inhoud

Geen enkele Inhoud mag worden gekopieerd, gereproduceerd, hergepubliceerd, geüpload, geplaatst, op welke manier dan ook verzonden of gedistribueerd, behalve dat u kopieën van de Inhoud mag downloaden om zaken met KCP te kunnen doen, inclusief het kopen van producten van KCP of aan KCP gelieerde ondernemingen, op voorwaarde dat u alle auteursrechten en andere eigendomsvermeldingen intact houdt. Het wijzigen of gebruiken van de Inhoud of de Sites voor enig ander doel kan inbreuk maken op het auteursrecht van K-C en andere eigendomsrechten. Voor de doeleinden van deze Overeenkomst is het gebruik van enige Inhoud op een andere website, online dienst of andere dienst verboden.

V. Intellectueel eigendom

Alle inhoud, met inbegrip van maar niet beperkt tot de informatie, materialen, tekst, software, computercode, scripts, afbeeldingen, grafieken, foto's, geluiden, muziek, video’s en interactieve functies die op de Sites worden weergegeven ('Inhoud') en de handelsmerken, servicemerken en logo's daarin ('Merken'), zijn eigendom van of in licentie gegeven aan K-C. De Sites en Inhoud kunnen onderhevig zijn aan auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten onder de toepasselijke wetgeving. De Sites kunnen intellectueel eigendom bevatten dat eigendom is van derden, met inbegrip van maar niet beperkt tot, promotionele en zakelijke partners, licentiegevers, licentiehouders, sponsoren en adverteerders. Alle productnamen en merknamen van derden zijn handelsmerken van hun respectieve eigenaren..

Alle rechten op enige Merken, met inbegrip van maar niet beperkt tot productnamen, de naam 'Kimberly-Clark' en de namen van aan K-C gelieerde ondernemingen, handelsnamen, merken, tekens, logo's, handelsmerken, dienstmerken, handelskleding, slogans, productverpakking, en ontwerpen van producten of diensten van K-C of van aan K-C gelieerde ondernemingen, al dan niet in grote letters of met het merkensymbool, behoren uitsluitend toe aan K-C, aan K-C gelieerde ondernemingen of hun respectieve licentiegevers en zijn beschermd tegen reproductie, imitatie, verwatering, of verwarrend of misleidend gebruik op grond van handelsmerken, wetten tegen oneerlijke concurrentie en soortgelijke wetten.

Elk onbevoegd gebruik van de Inhoud of handelsmerken of enig materiaal dat beschikbaar is via de Sites, met inbegrip van maar niet beperkt tot gebruik in metadata of soortgelijk gebruik, kan inbreuk maken op het auteursrecht, het handelsmerk, wetten tegen oneerlijke concurrentie, valse reclame, privacy, en andere wetten, en kunnen inbreuk maken op de rechten van K-C, zijn dochterondernemingen en/of hun respectieve licentiegevers. Dergelijk onbevoegd gebruik kan leiden tot uw persoonlijke aansprakelijkheid, inclusief mogelijke strafrechtelijke aansprakelijkheid. Behalve zoals uitdrukkelijk is bepaald onder 'Toegang tot de Site' en 'Beperkingen op het gebruik van Inhoud', zal niets in dit document (onder welke theorie dan ook) worden geïnterpreteerd als het verlenen van enige licentie of recht onder enig intellectueel eigendom van K-C, zijn dochterondernemingen of enige derde partij.

VI. Gebruikersaccounts

Om toegang te krijgen tot sommige functies van een of meerdere Sites, kan het nodig zijn om een gebruikersaccount of profiel voor die Sites aan te maken ('Gebruikersaccount'). U mag nooit het Gebruikersaccount van iemand anders gebruiken zonder hun toestemming. Wanneer u uw Gebruikersaccount aanmaakt, moet u nauwkeurige en volledige informatie verstrekken. U bent als enige verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden op uw Gebruikersaccount en u moet uw accountwachtwoord beveiligen. U dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van elke inbreuk op de beveiliging met betrekking tot of onbevoegd gebruik van uw Gebruikersaccount. Hoewel K-C niet aansprakelijk is voor uw verliezen veroorzaakt door enig onbevoegd gebruik van uw Gebruikersaccount, kunt u aansprakelijk zijn voor onze verliezen of verliezen van anderen als gevolg van of voortvloeiend uit dergelijk onbevoegd gebruik.

VII. Beëindiging

U gaat ermee akkoord dat K-C, naar eigen goeddunken, uw Gebruikersaccount voor Websites (of enig deel daarvan) of uw gebruik van Sites (of enig deel daarvan) kan beperken, opschorten of beëindigen en alle Gebruikersbijdragen kan weigeren en verwijderen, om welke reden dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot, als K-C van mening is dat u de letter of de geest van deze Voorwaarden of Aanvullende Voorwaarden heeft geschonden of inconsistent heeft gehandeld. K-C mag ook naar eigen goeddunken en op elk moment het verlenen van toegang tot de Sites, of enig deel daarvan, met of zonder kennisgeving beëindigen. U gaat ermee akkoord dat elke beëindiging van uw toegang tot de Sites onder enige bepaling van deze Voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving kan plaatsvinden en u bevestigt en gaat ermee akkoord dat K-C uw account en alle gerelateerde informatie en bestanden in uw account onmiddellijk kan deactiveren of verwijderen en/of u verdere toegang tot dergelijke bestanden of de Sites kan ontzeggen. Verder gaat u ermee akkoord dat K-C niet aansprakelijk zal zijn jegens u of enige derde partij voor het beëindigen van uw toegang tot de Sites.

Secties van deze Voorwaarden en eventuele toepasselijke Aanvullende Voorwaarden die, wegens hun aard, bedoeld zijn om van kracht te blijven na het verstrijken of beëindigen van deze Voorwaarden of Aanvullende Voorwaarden, of na opschorting, verloop of beëindiging van uw registratie of gebruik van de Sites, zullen van kracht blijven na een dergelijke opschorting, verloop of beëindiging.

Als u uw account wilt sluiten en u wilt afmelden, kunt u hiert terecht.

VIII. Vrijwaring van garanties

VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WORDEN ALLE INHOUD, PRODUCTEN EN DIENSTEN DIE ZIJN OPGENOMEN IN OF BESCHIKBAAR ZIJN VIA DE SITES GELEVERD OP EEN 'AS IS', 'AS AVAILABLE'-BASIS ZONDER GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING DOEN K-C, ZIJN GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN LEVERANCIERS GEEN VERKLARINGEN EN GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE SITES, HET GEBRUIK VAN DE SITES EN DE INHOUD, GOEDEREN EN DIENSTEN DIE OP OF VIA DE SITES WORDEN WEERGEGEVEN OF AANGEBODEN, EN WIJZEN DEZE HIERBIJ UITDRUKKELIJK AF. ZONDER DE GENERALITEIT VAN HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, WIJST K-C ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK AF, HETZIJ EXPLICIET, IMPLICIET OF WETTELIJK, MET INBEGRIP VAN, VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR HET TOEPASSELIJKE RECHT, MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM EN NIET-INBREUK. K-C VERKLAART OF GARANDEERT NIET, EN VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING WIJST HIERBIJ ELKE VERKLARING OF GARANTIE AF, DAT DE SITES, INHOUD OF FUNCTIES DIE HIERIN ZIJN OPGENOMEN TIJDIG, VEILIG, NAUWKEURIG, VOLLEDIG, UP-TO-DATE, ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZULLEN ZIJN, DAT EVENTUELE DEFECTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD, OF DAT DE SITES OF DE SERVER(S) DIE ZE BESCHIKBAAR MAKEN VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN, ONGEAUTORISEERDE OF SCHADELIJKE CODE OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. BOVENDIEN VERKLAART OF GARANDEERT K-C NIET, EN WIJST HIERBIJ VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING ELKE VERKLARING OF GARANTIE AF DAT DE SITES OF ENIGE INHOUD, GOEDEREN OF DIENSTEN ZULLEN VOLDOEN AAN UW BEHOEFTEN OF VEREISTEN OF AAN DE BEHOEFTEN OF VEREISTEN VAN EEN ANDERE PERSOON. K-C WIJST ELKE GARANTIE OF VERKLARING AF MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK OF DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN DE INHOUD WAT BETREFT JUISTHEID, VOLLEDIGHEID, NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF ANDERSZINS. ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, ERKENT EN STEMT U ERMEE IN DAT K-C VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN DOOR HET TOEPASSELIJKE RECHT, NIET VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK IS VOOR ONDERDELEN VAN WEBSITES VAN DERDEN, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT, GEBRUIKERSBIJDRAGEN.

IX. Links

Onze Sites kunnen naar of van andere websites die worden beheerd en onderhouden door derden en die niet onder de zeggenschap of verantwoordelijkheid van K-C vallen. De inhoud op deze websites van derden en de diensten die door dergelijke derden worden aangeboden, worden op geen enkele wijze geverifieerd of gecontroleerd door K-C en kunnen zonder kennisgeving aan K-C worden gewijzigd.

K-C wijst uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid af voor de nauwkeurigheid, inhoud of beschikbaarheid van informatie, producten of diensten die worden gevonden op websites of diensten die een link naar of van haar Sites bevatten. K-C moedigt discretie aan bij het surfen op internet via de websites of diensten van K-C of van iemand anders. Omdat sommige websites en diensten geautomatiseerde zoekresultaten gebruiken of u anderszins linken naar websites of diensten die informatie bevatten die als misleidend, ongepast of beledigend kunnen worden gezien, kan K-C niet verantwoordelijk worden gehouden voor de nauwkeurigheid, naleving van het auteursrecht, wettigheid of gepastheid van materiaal op websites of diensten van derden. U doet hierbij onherroepelijk afstand van elke claim tegen K-C met betrekking tot dergelijke websites of diensten.

K-C kan niet garanderen dat u tevreden zult zijn met producten of diensten die u koopt van een website of dienst van derden die links naar of van de Sites bevat, omdat dergelijke websites en diensten eigendom zijn van en worden beheerd door onafhankelijke derden. K-C onderschrijft geen van de producten, merchandise, diensten, inhoud, software, of personen of entiteiten die verbonden zijn met dergelijke websites of diensten van derden, noch heeft K-C enige stappen ondernomen om de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van de informatie op die websites of diensten te bevestigen. K-C doet geen verklaringen of garanties met betrekking tot de veiligheid van enige informatie (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, creditcard- en andere persoonlijke informatie) die u mogelijk wordt verzocht aan derden te verstrekken, en u doet hierbij onherroepelijk afstand van elke claim tegen ons met betrekking tot dergelijke derde partijen en hun websites en diensten. K-C moedigt u ten zeerste aan om elk onderzoek te verrichten dat u nodig of gepast acht voordat u met een online of offline transactie met een derde partij verdergaat.

X. Beperking van de aansprakelijkheid

U BEGRIJPT EN GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT K-C OF ENIGE PARTIJ DIE BETROKKEN IS BIJ HET CREËREN, PRODUCEREN OF LEVEREN VAN DE SITES, IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZAL ZIJN VOOR ENIGE INDIRECTE, BIJKOMENDE OF SPECIALE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF SCHADEVERGOEDING BIJ WIJZE VAN STRAF OF VOORBEELD, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE ALS GEVOLG VAN WINSTDERVING, VERLIES VAN GOODWILL, GEBRUIK, GEGEVENS OF ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN (ZELFS ALS K-C OF EEN GEAUTORISEERDE K-C-VERTEGENWOORDIGER OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE), VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, VOORTVLOEIEND UIT (I) HET MISBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID OM EEN SITE OF ENIGE INHOUD OP EEN SITE TE GEBRUIKEN, (II) DE KOSTEN VAN DE AANKOOP VAN VERVANGENDE DIENSTEN VOOR EEN SITE; (III) VERKLARINGEN OF GEDRAG VAN DERDEN OP EEN SITE; OF (IV) ENIGE ONDERBREKING IN DE BESCHIKBAARHEID VAN SITES OF INHOUD, FALEN VAN DE PRESTATIES, FOUTEN, OMISSIES, ONDERBREKING, DEFECT, VERTRAGING IN DE WERKING OF OVERDRACHT, COMPUTERVIRUS, OF ANDERE ONGEAUTORISEERDE OF SCHADELIJKE CODE, OF LIJN- OF SYSTEEMSTORINGEN. IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN K-C JEGENS U VOOR ALLE SCHADE, VERLIEZEN EN RECHTSVORDERINGEN VOORTVLOEIEND UIT OF MET BETREKKING TOT DE SITES, DEZE VOORWAARDEN, EVENTUELE AANVULLENDE VOORWAARDEN OF DE PRIVACYVERKLARING HET BEDRAG OVERSCHRIJDEN DAT U HEEFT BETAALD VOOR HET GEBRUIK VAN DE TOEPASSELIJKE SITE VAN K-C. U ERKENT UITDRUKKELIJK DAT K-C NIET AANSPRAKELIJK ZAL ZIJN VOOR GEBRUIKERSBIJDRAGEN OF HET LASTERLIJKE, AANSTOOTGEVENDE OF ILLEGALE GEDRAG VAN DERDEN EN DAT HET RISICO OP NADEEL OF SCHADE ALS GEVOLG VAN HET VOORGAANDE VOLLEDIG BIJ U BERUST VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

XI. Schadeloosstelling

Voor zover is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, gaat u ermee akkoord K-C en zijn werknemers, aannemers, functionarissen, directeuren, serviceproviders, agenten, vertegenwoordigers, opvolgers en rechtverkrijgenden te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle eisen, aansprakelijkheden, claims, schade, verliezen, kosten, uitgaven en nadelen, inclusief redelijke honoraria en kosten van advocaten (inclusief de voorgaande gevallen die zijn gemaakt bij de tenuitvoerlegging van deze vrijwaringsclausule), die voortvloeien uit of verband houden met: (i) uw misbruik van een of meerdere Sites of uw schending van deze Voorwaarden of Aanvullende Voorwaarden; (ii) uw schending van rechten van derden, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, eigendomsrechten of privacyrechten; (III) uw bijdrage of gebruik van Gebruikersbijdragen; (IV) en/of enige claim dat een van uw Gebruikersbijdragen schade heeft veroorzaakt aan een derde. K-C behoudt zich het recht voor om, op eigen kosten, de exclusieve verdediging en controle op te nemen van enige zaak die anderszins door u wordt vergoed, in welk geval u met K-C zult samenwerken bij het uitvoeren van enige beschikbare verdediging. Deze vrijwaringsplicht zal blijven bestaan na afloop of beëindiging van deze Voorwaarden en uw registratie of uw gebruik van de Sites.

XII. Mogelijkheid om de Voorwaarden te accepteren

U bevestigt dat u ofwel (i) ten minste 18 jaar oud bent, (II) een geëmancipeerde minderjarige bent of (III) over wettelijke toestemming van een ouder of voogd beschikt, en volledig in staat en bevoegd bent om de voorwaarden, verplichtingen, bevestigingen, verklaringen en garanties zoals uiteengezet in deze Voorwaarden en eventuele van toepassing zijnde Aanvullende Voorwaarden aan te gaan, en om u te houden aan deze Voorwaarden en eventuele van toepassing zijnde Aanvullende Voorwaarden en deze na te leven.

Tenzij uitdrukkelijk vermeld in de van toepassing zijnde Aanvullende Voorwaarden voor een Site zijn de Sites niet bedoeld voor kinderen jonger dan 13 jaar en bevestigt u dat u ten minste 13 jaar oud bent. Als u jonger bent dan 13 jaar, mag u de Sites niet gebruiken..

XIII. Kennisgeving en procedure voor het indienen van claims met betrekking tot inbreuk op het auteursrecht

K-C respecteert het intellectuele eigendom van anderen, en K-C vraagt onze gebruikers hetzelfde te doen. Als gevolg daarvan zal K-C Inhoud en Gebruikersbijdragen verwijderen als K-C op de juiste manier wordt geïnformeerd dat dergelijke Inhoud of Gebruikersbijdrage inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Bovendien kan K-C de Gebruikersaccount en het recht op toegang tot onze Sites beëindigen van elke herhaalde inbreukmaker, zoals door K-C naar eigen goeddunken kan worden bepaald. K-C kan ook elke Gebruikersbijdrage verwijderen en/of de toegang van een individu tot het uploaden van Gebruikersbijdragen te allen tijde beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken.

Het beleid van Kimberly-Clark is te voldoen aan de bepalingen van de U.S. Digital Millennium Copyright Act van 1998 ('DMCA'), die rechtsmiddelen biedt aan eigenaars van auteursrechten die van mening zijn dat materiaal dat op deze Site wordt weergegeven inbreuk maakt op hun rechten onder het Amerikaanse auteursrecht.

Als u van mening bent dat uw werk is gekopieerd op een manier die inbreuk maakt op het auteursrecht, verzoeken wij u aan onze aangewezen agent (contactgegevens hieronder) alle volgende informatie te verstrekken:

 1. Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief auteursrecht dat naar verluidt wordt geschonden;
 2. Een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan wordt beweerd dat het is geschonden;
 3. Een beschrijving van waar het materiaal waarvan wordt beweerd dat het is geschonden zich op de Site bevindt, met informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen het materiaal te vinden;
 4. Een verklaring van u dat u te goeder trouw van mening bent dat het materiaal waarover u een klacht wilt indienen wordt gebruikt op een manier die niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of de wet.
 5. Een verklaring van u, op straffe van meineed, dat de informatie in de kennisgeving accuraat is en dat u de auteursrechthebbende bent of bevoegd bent om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop vermeend inbreuk wordt gemaakt.
 6. Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Na ontvangst van kennisgevingen die voldoen aan de DMCA, zal Kimberly-Clark in actie komen om de toegang tot enig materiaal dat inbreuk maakt op of het onderwerp blijkt te zijn van inbreukmakende activiteiten te verwijderen of uit te schakelen en om de toegang tot verwijzingen of links naar materiaal of activiteiten die inbreuk blijken te maken, te verwijderen of uit te schakelen. We kunnen, in de juiste omstandigheden en naar eigen goeddunken, gebruikers die mogelijk herhaalde overtreders zijn, verbieden toegang te krijgen tot de Site of Gebruikersbijdragen in te dienen.
Elke kennisgeving die niet voldoet aan de vereisten van de DMCA wordt niet als afdoende kennisgeving beschouwd en wordt niet geacht ons daadwerkelijke kennis te verschaffen van feiten of omstandigheden waaruit inbreukmakende materialen of handelingen blijken.

We kunnen alleen kennisgevingen accepteren in de taal of talen waarin deze Voorwaarden door ons beschikbaar worden gesteld op deze Site.

Contactgegevens aangewezen agent:
Kimberly-Clark Legal—Trademarks & Copyrights
Kimberly-Clark Corporation
2001 Marathon Ave.
P.O. Box 349
Neenah, WI 54957 USA
Telefoon: 920-721-2000
Fax: 920-721-0266
E-mail: [email protected]

BELANGRIJKE OPMERKING: DEZE INFORMATIE WORDT UITSLUITEND VERSTREKT OM KIMBERLY-CLARK ERVAN OP DE HOOGTE TE STELLEN DAT UW AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD MATERIAAL MOGELIJK IS GESCHONDEN. ALLE ANDERE VRAGEN, ZOALS VRAGEN EN VERZOEKEN MET BETREKKING TOT PRODUCTEN OF DIENSTEN, BLIJVEN ONBEANTWOORD EN MOETEN IN PLAATS DAARVAN WORDEN DOORVERWEZEN VIA DE CONTACTINFORMATIE OP DEZE SITE.

XIV. Rechtsgebieden

De Sites zijn eigendom van, worden gecontroleerd en/of geëxploiteerd door K-C in de Verenigde Staten, en zijn ontworpen om te voldoen aan de wetten en voorschriften van de Verenigde Staten. De Sites zijn uitsluitend bedoeld voor toegang en gebruik door inwoners van de Verenigde Staten, en K-C verklaart niet dat materialen op de Sites geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik buiten de Verenigde Staten. Degenen die ervoor kiezen om toegang te krijgen tot de Sites van buiten de Verenigde Staten doen dit op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten, regels en voorschriften. Alle informatie die beschikbaar is op de Site kan onderhevig zijn aan Amerikaanse exportwetten en kunnen ook onderworpen zijn aan de wetten van het land waarin u woont.

XV. Algemeen

In het geval van uw schending of dreigende schending van een van de bepalingen van deze Voorwaarden of van toepassing zijnde Aanvullende Voorwaarden, stemt u ermee in en gaat u ermee akkoord dat K-C naast andere beschikbare rechtsmiddelen recht zal hebben op een tijdelijk of permanent bevel of een andere billijke vrijstelling tegen een dergelijke inbreuk of dreigende inbreuk van een bevoegde rechtbank, zonder aan te hoeven tonen wat de werkelijke schade is of dat geldelijke schadevergoeding geen passende oplossing zou bieden, en zonder een borg of een andere vorm van zekerheid te hoeven stellen. De voornoemde vergoeding komt bovenop, en niet in de plaats van, wettelijke vergoedingen, geldelijke schadevergoeding of andere beschikbare vormen van schadeloosstelling.

XVI. Toepasselijk recht; geschillenbeslechting en bindende arbitrage

Enige controverse of claim die voortvloeit uit of verband houdt met enige Sites, deze Voorwaarden, eventuele toepasselijke Aanvullende Voorwaarden en de Privacyverklaring, of schending daarvan, met inbegrip van geschillen over de vraag of het onderwerp van enige controverse of claim binnen het bereik van deze Voorwaarden valt, zal worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van de staat Wisconsin, met uitzondering van de rechtsregels voor de keuze ervan, en zal worden beslecht door bindende arbitrage in Neenah, Wisconsin volgens de Commercial Arbitration Rules van de American Arbitration Association (AAA) en beheerd door het AAA. De partijen wijzen uitdrukkelijk elke toepasselijkheid van de Overeenkomst inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen van de Verenigde Naties op deze Voorwaarden af. Alle arbitrageprocedures zullen in het Engels worden uitgevoerd. Een dergelijke arbitrage zal één (1) neutrale arbiter hebben als het controversiële bedrag minder dan één miljoen dollar ($1.000.000) bedraagt of anders voor een panel van drie (3) neutrale arbiters. Elk van de arbiters moet i) een advocaat zijn die in de Verenigde Staten bevoegd is om de wet uit te oefenen met een minimum van vijftien (15) jaar juridische praktijkervaring of bedrijfservaring op hoger niveau, of een gepensioneerde rechter met minimaal vijf (5) jaar diensttijd in de rechtbank, ii) een individu met minstens vijf (5) jaar ervaring als abiter, en iii) op de lijst van neutrale arbiters van de AAA of een soortgelijke nationaal erkende ADR-organisatie. Indien de arbitrageprocedure wordt uitgevoerd voor een panel van drie neutrale arbiters, wordt het panel gekozen volgens de volgende procedure: binnen vijftien (15) dagen na het begin van de arbitrage zal elke partij één persoon selecteren die aan de gespecificeerde kwalificaties voldoet om als neutrale arbiter op te treden, en de twee aldus gekozen personen zullen binnen vijftien (15) dagen na hun benoeming een derde neutrale arbiter kiezen die aan de gespecificeerde kwalificaties voldoet. De derde neutrale arbiter treedt op als voorzitter van het arbitragepanel. Indien de door de partijen geselecteerde arbiters niet in staat zijn of nalaten overeenstemming te bereiken over de derde arbiter, zal de derde arbiter worden gekozen door de AAA.

Niettegenstaande deze arbitragebepaling kan K-C noodhulp, tijdelijke of voorlopige schadevergoeding vragen aan een bevoegde rechter of rechterlijke instantie, in afwachting van de definitieve uitspraak van de arbiter(s), zonder enige verplichting tot borgstelling, om onherstelbare schade te voorkomen die voortvloeit uit onrechtmatige handelingen door u. GEEN VAN BEIDE PARTIJEN ZAL DEELNEMEN AAN EEN COLLECTIEF PROCES OF GROEPSARBITRAGE VOOR CLAIMS MET BETREKKING TOT WEBSITES, DEZE VOORWAARDEN, AANVULLENDE VOORWAARDEN OF DE PRIVACYVERKLARING. EEN PROCEDURE VOOR HET BESLECHTEN VAN GESCHILLEN ZAL SLECHTS OP INDIVIDUELE BASIS WORDEN UITGEVOERD EN NIET IN EEN COLLECTIEVE, GECONSOLIDEERDE OF REPRESENTATIEVE ACTIE.

INDIEN OM WELKE REDEN DAN OOK EEN RECHTSVORDERING, RECHTSZAAK, CLAIM OF PROCEDURE NIET IN ARBITRAGE MAAR IN DE RECHTBANK PLAATSVINDT, (I) ZAL EEN DERGELIJK RECHTSVORDERING, RECHTSZAAK, CLAIM OF PROCEDURE ONDERWORPEN ZIJN AAN DE EXCLUSIEVE JURISPRUDENTIE VAN DE FEDERALE OF STAATSRECHTBANKEN, INDIEN VAN TOEPASSING, DIE ZICH IN HET OOSTELIJKE DISTRICT VAN WISCONSIN, GREEN BAY DIVISION (FEDERAL) EN OUTAGAMIE COUNTY CIRCUIT COURT, WISCONSIN (STAAT) BEVINDEN EN ELKE PARTIJ ZIET AF VAN ELKE CLAIM VAN ONGESCHIKTE RECHTBANK, EN (II) ELKE PARTIJ DOET AFSTAND, VOOR ZOVER WETTELIJK IS TOEGESTAAN, VAN ELK RECHT OM DOOR DE JURY TE WORDEN BERECHT IN ENIGE RECHTSVORDERING, RECHTSZAAK, CLAIM OF PROCEDURE DIE WORDT INGESTELD OM RECHTEN OF RECHTSMIDDELEN DIE UIT DEZE OVEREENKOMST VOORTVLOEIEN, MET BETREKKING TOT OF IN VERBAND MET DEZE VOORWAARDEN OF DE DIENST, AF TE DWINGEN, TE VERDEDIGEN OF TE INTERPRETEREN.

Behalve als u ingezetene bent van New Jersey, gaan u en K-C er ook mee akkoord dat elke vordering die voortvloeit uit of verband houdt met de Sites, binnen één (1) jaar na de gebeurtenis waarop deze vordering berust, moet beginnen. Anders wordt een vordering permanent uitgesloten.

Als enige bepaling van deze Voorwaarden, van toepassing zijnde Aanvullende Voorwaarden of de Privacyverklaring onwettig, nietig of om welke reden dan ook niet afdwingbaar zal zijn, dan wordt die bepaling geacht te kunnen worden afgescheiden van deze Voorwaarden, de van toepassing zijnde Aanvullende Voorwaarden of de Privacyverklaring en de geldigheid en afdwingbaarheid van de resterende bepalingen niet te kunnen beïnvloeden.

Deze Voorwaarden, samen met eventuele Aanvullende Voorwaarden, vormen de volledige overeenkomst tussen u en K-C met betrekking tot het onderwerp hierin, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige communicatie en overeenkomsten (mondeling, schriftelijk of elektronisch) tussen u en ons.

Het niet afdwingen van enige bepaling van deze Voorwaarden en/of Aanvullende Voorwaarden of het niet reageren op een inbreuk door u of een andere partij houdt dit niet in dat wij afzien van ons recht om naderhand enige voorwaarden of bepalingen van deze Voorwaarden en/of aanvullende Voorwaarden af te dwingen of om op te treden ten aanzien van gelijkaardige schendingen.

XVII. Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over deze Voorwaarden of eventuele Aanvullende Voorwaarden, kunt u hier contact met ons opnemen.