תנאי שימוש

תנאים אלה כוללים בוררות יחיד מחייבת וויתור על תביעה ייצוגית בסעיף 10 המשפיעים על זכויותיכם ביחס לכל מחלוקת. אנא ודאו שהנכם מבינים ומסכימים לתנאים אלה לפני השימוש בשירות.

I. קבלה

קראו תנאים והגבלות אלה ("התנאים") בעיון לפני השימוש באתר אינטרנט זה. תנאים אלה מסדירים את הגישה והשימוש שלכם בכל אתרי האינטרנט שבבעלותה או בשליטתה של Kimberly-Clark Corporation ("K-C", "אנחנו", "אנו", או "שלנו") המקשרים לתנאים אלה (יחד "אתרים", וכל אחד בנפרד "אתר"). בעצם השימוש או הגישה לאחד או יותר מהאתרים, אתם מסכימים להיות מחויבים ולציית לכל התנאים שמופיעים במסמך זה.

בנוסף, אתרים מסוימים, או תכונות ופעילויות המוצעות באתרים כאלה, כולל, בין השאר מבצעים, תחרויות, הגרלות, שירותי מדיה חברתית, דפי פורומים וחדרי צ'אט, עשויים להיות כפופים גם לתנאים נוספים המפורטים באתרים אלה ("תנאים נוספים"), אשר משולבים בזאת כולם באמצעות הפניה. אם אחד מהתנאים שמופיעים במסמך זה סותר תנאים נוספים שמוצגים באתר מסוים, התנאים הנוספים הם שיקבעו לגבי אותו אתר והפונקציות והפעילויות הספציפיות שאליהן מתייחסים התנאים הנוספים האמורים.

בנוסף, בעצם השימוש באתר, אתם מסכימים ומאשרים שקראתם והבנתם את הצהרת הפרטיות שלנו אשר מסדירה את הדרכים שבהן K-C אוספת, משתמשת ומעבדת מידע שנאסף ומתקבל דרך האתרים שלנו.

אם אינכם מסכימים לתנאים אלה, לתנאים נוספים חלים כלשהם ו/או להצהרת הפרטיות שלנו, אינכם רשאים להשתמש באתרים. K-C שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה, לשנות, להתאים, להוסיף או להסיר חלקים מהתנאים, תנאים נוספים כלשהם ו/או את הצהרת הפרטיות בכל עת. אנא עברו על תנאים אלה, התנאים הנוספים, והצהרת הפרטיות מעת לעת למקרה שנעשו שינויים. המשך השימוש שלכם באתרים לאחר פרסום שינויים בתנאים אלה, בתנאים נוספים כלשהם ו/או בהצהרת הפרטיות פירושו שאתם מאשרים ומקבלים שינויים אלה. ניתן להוריד, לשמור או להדפיס עותק של תנאים אלה.

II. גישה לאתר

K-C מעניקה לכם בזאת הרשאה להשתמש באתרים כמפורט בתנאים אלה ובכל תנאים חלים נוספים. האתרים נוצרו למטרות מידע, חינוך ותקשורת. אינכם רשאים להעתיק, להפיץ, לשנות או להתאים חלק כלשהו מהאתר מלבד כפי שנדרש באופן סביר כדי להשתמש באתרים למטרותיהם המיועדות, וכן אינכם רשאים לגשת או להשתמש באתרים, או לנסות לגשת או להשתמש בהם לביצוע פעולה כלשהי העלולה לפגוע ב-K-C או בצד שלישי כלשהו או להפריע לתפעול האתרים, וכן אינכם רשאים להשתמש באתרים באופן המפר חוק חל כלשהו. מבלי להגביל את האמור לעיל, אתם מסכימים להימנע מ:

 • התחזות לאדם או ישות כלשהם או הצהרה כוזבת או מצג שווא אחר כלשהו לגבי קשרים ביניכם ובין אדם או ישות כלשהם או לגבי מקורו של מידע כלשהו שסיפקתם;
 • שימוש בהתקן, תוכנה או הליך כלשהם כדי להפריע או לנסות להפריע לפעולתו התקינה של אתר או ביצוע פעילות או ניסיון כלשהם באתר כדי לגשש, לסרוק, לחפש פגיעויות או לפגוע באבטחה של מערכת או רשת כלשהן;
 • עקיפה, הנדסה לאחור, פענוח, שחזור, פירוק, ביטול הצפנה, או שינוי או הפרעה בדרך אחרת כלשהי (או ניסיון לעסוק, עידוד או תמיכה בניסיון של גורם אחר לעסוק בפעילויות כאלה) של כל אחת ממערכות התוכנה המרכיבות או מהוות בדרך כלשהי חלק מאתר אחד או יותר. השימוש או ההפצה של כלים המיועדים לפגיעה באבטחה (למשל, תוכניות לניחוש סיסמאות, כלי פיצוח או כלי גישוש ברשת) אסורים בהחלט;
 • שימוש לא מורשה בעכבישים, שאיבת תוכן או מנועי איסוף תוכן או מידע, או שימוש בכל אמצעי אוטומטי לא מורשה אחר כדי לצבור מידע מאתר אחד או יותר;
 • השגה או ניסיון להשיג גישה בלתי מורשית למערכות מחשב, חומרים, מידע או שירותים אחרים שזמינים באתר אחד או יותר;
 • נקיטת פעולה כלשהי המטילה עומס בלתי סביר או גדול באופן בלתי פרופורציונלי על הרשת או התשתית שלנו;
 • העתקה, הפצה, מכירה או ניצול למטרות מסחריות של השימוש או הגישה לאתר או תוכן כלשהו, כולל, בין השאר הפעלה או הצגת אתר או תוכן כלשהו של האתר בתוך מסגרות, באמצעות קישור מוטבע או באמצעים דומים;
 • העלאה או החדרה בדרך אחרת של תקשורת, תוכנה או חומר כלשהם המכילים וירוס או תוכנה זדונית אחרת, או מזיקים בדרך אחרת כלשהי למחשבים או למערכות של המשתמשים שלנו; או
 • עיסוק בכל התנהגות אחרת המגבילה או מונעת מאדם כלשהו להשתמש או ליהנות מהאתרים, או שלפי שיקול דעתנו הבלעדי, חושפת אותנו או מי מהמשתמשים שלנו, השותפים שלנו או צד שלישי אחר כלשהו לחבות, נזק או פגיעה מכל סוג שהוא.
 • הפרות של אבטחת המערכת או הרשת וסוגי התנהגות אחרים עלולים להוביל לחבות אזרחית או פלילית. K-C עשויה לחקור ולעבוד עם רשויות לאכיפת החוק כדי להעמיד לדין משתמשים שהפרו תנאים אלה. K-C שומרת לעצמה את הזכות להשעות או להפסיק את הגישה שלכם לאתרים מכל סיבה שהיא או ללא סיבה בכל עת ללא הודעה אליכם.

III. הגשות משתמש

האתרים עשויים לאפשר לכם או למשתמשים אחרים, כעת או בעתיד, להגיש הערות, תמונות, סרטונים או תקשורת אחרת ("הגשות משתמש") ו/או לספק אירוח, שיתוף ו/או פרסום של הגשות משתמש מסוג זה. אתם מבינים שבין אם הגשות משתמש כאלה יתפרסמו ובין אם לא, K-C אינה מעניקה סודיות כלשהי ביחס להגשות כלשהן, כך שעליכם להניח שכל הגשות המשתמש הן ציבוריות ולפעול בהתאם.

אתם תהיו האחראים הבלעדיים להגשות המשתמש שלכם ולהשלכות של הצגתן או פרסומן. אתם מסכימים כי ל-K-C אין חובה להציג, לפרסם או להשתמש בהגשת משתמש כלשהי, וייתכן ש-K-C לא תוכל, או שלא יהיה מעשי עבורה, לסקור את כל הגשות המשתמש שפורסמו או נוצרו על ידי משתמשים שניגשים לאתר, והיא אינה אחראית באופן כלשהו לתוכן של הגשות משתמש. K-C אינה מביעה תמיכה בהגשת משתמש כלשהי או הדעה, המלצה או עצה שמבוטאים בה, ו-K-C מתנערת במפורש מכל אחריות הקשורה להגשות משתמש. אתם תהיו האחראים הבלעדיים להגשות המשתמש שלכם ולהשלכות של הצגתן או פרסומן.

K-C שומרת לעצמה את הזכות להסיר, לשנות, להגביל גישה או לפקח על הגשות משתמש ללא הודעה מוקדמת. K-C שומרת לעצמה גם את הזכות להחליט אם הגשת משתמש הולמת ועומדת בתנאים אלה. K-C רשאית להסיר הגשות משתמש ו/או לחסום גישת משתמש להעלאת חומר שמפר תנאים אלה בכל עת, ללא הודעה מוקדמת, ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

למעט מידע אישי ש-K-C עשויה לאסוף מכם בהתאם להנחיות המפורטות בהצהרת הפרטיות שלנו, כל הגשת משתמש שתשלחו אלינו בכל אמצעי כולל דרך אתר, בדואר האלקטרוני, באמצעות טופס "צור קשר" או בדרך אחרת כלשהי, נחשבת ותיחשב לא סודית ולא קניינית בלי קשר לשאלה אם הגשות משתמש כאלה יתפרסמו או לא יתפרסמו.

בכל הקשור להגשות משתמש, אתם מצהירים, מתחייבים ומחויבים לדברים הבאים:

 • הגשת המשתמש שלכם היא אמיתית ומדויקת, ואינה מטעה;
 • אם המוצרים שלנו מוזכרים בהגשת המשתמש שלכם, פירושו שאתם משתמשים או בעלים בתום לב, בהווה או בעבר, באותם מוצרי K-C שהוזכרו, והגשת המשתמש שלכם משקפת את דעתכם האמיתית ואת ניסיונכם בפועל עם מוצרים אלה;
 • הגשת המשתמש שלכם אינה ללא קשר למוצרים של K-C באתר הרלוונטי;
 • אם אתם עובדי K-C, או שנשכרתם או הועסקתם על ידינו כדי לקדם את המוצרים שלנו, עליכם לכלול גילוי ברור ובולט של הקשר שלכם אלינו בהגשת המשתמש שלכם;
 • אם קיבלתם הטבה או ציפיתם לקבל הטבה (מלבד פרסום הגשת המשתמש שלכם) בתמורה להגשת המשתמש שלכם, עליכם לכלול גילוי ברור של ההטבה לכל פרטיה בהגשת המשתמש;
 • אתם הבעלים או בעלי הרישיונות, הזכויות, ההסכמות וההרשאות הנחוצות כדי להשתמש ולהסמיך אותנו להשתמש בכל פטנט, סימן מסחרי, סוד מסחרי, זכויות יוצרים, קניין רוחני או זכויות קנייניות אחרות בכל הגשת משתמש, ולאפשר הכללה ושימוש בהגשות המשתמש באופן שמתואר באתרים ובתנאים אלה;
 • ברשותכם הסכמה בכתב, כתב ויתור ו/או הרשאה של כל אדם ואדם הניתנים לזיהוי בהגשת המשתמש, המתירים להשתמש בשמו או בדמותו של כל אדם ואדם הניתנים לזיהוי כדי לאפשר הכללה ושימוש בהגשות המשתמש באופן שמתואר באתרים ובתנאים אלה;
 • ההצגה, הפרסום או השימוש בהגשת המשתמש שלכם, אינם מפרים ולא יפרו זכויות פרטיות, זכויות פרסום, זכויות יוצרים, סימנים מסחריים, פטנטים, זכויות חוזים, או כל זכויות קניין רוחני או זכויות אחרות של כל אדם או ישות, אלא אם כן אתם הבעלים של זכויות כאלה או שברשותכם אישור מהבעלים החוקי שלהן לפרסם את החומר ולהעניק את כל זכויות הרישיון הכלולות בתנאים אלה;
 • הגשת המשתמש שלכם אינה מפרה שום חוק, דין, פקודה או תקנה;
 • הגשת המשתמש שלכם אינה: מגונה; משמיצה; לשון הרע; מטרידה או מאיימת; וולגרית, בעלת אופי מיני מפורש או פורנוגרפית; או בלתי הולמת בדרך אחרת כלשהי מבחינת היחס לגזע, מגדר, מיניות, מוצא אתני, דת או מאפיין אישי או מהותי אחר;
 • הגשת המשתמש שלכם לא מעודדת התנהגות שתיחשב כעבירה פלילית, מובילה לחבות אזרחית, מפרה חוק כלשהו;
 • למעט מה שסביר והכרחי בהקשר של הגשת המשתמש הספציפית שלכם, היא לא מכילה הפניות לאתרי אינטרנט, כתובות דוא"ל, מידע ליצירת קשר או מידע אישי או רגיש אחר כלשהו אודות אדם ניתן לזיהוי או לזיהוי סביר; וכן
 • השימוש שלנו בהגשת המשתמש שלכם לא יגרום נזק לאדם או ישות כלשהם.

אתם שומרים על כל זכויות הבעלות שלכם בהגשות המשתמש שלכם. עם זאת, בעצם הפרסום או ההצגה של הגשת משתמש באתר או שליחת תכתובת כלשהי אלינו, אתם מעניקים בזאת ל-K-C רישיון תמידי, בלתי חוזר, כלל עולמי, לא בלעדי, משולם במלואו, ללא תמלוגים, ניתן לרישוי משנה ולהעברה לשכפל, להפיץ, להכין יצירות נגזרות, להציג, לבצע, לפרסם, למכור, לחשוף, או להשתמש בהגשת משתמש זו בכל דרך אחרת ולכל מטרה שהיא בכל מדיה הידועה כעת או שתפותח בעתיד ללא דרישה לתשלום אליכם או לצד שלישי כלשהו וללא צורך לבקש רשות מצד שלישי כלשהו, כולל, בין השאר לצורך פרסום, קידום, או הפצה מחדש של הגשת המשתמש (ועבודות נגזרות ממנה) בחלקה או בשלמותה בכל פורמט מדיה או ערוץ מדיה כלשהו. רישיון זה כולל את הזכות לארח, להוסיף לאינדקס, לאחסן במטמון, להפיץ ולתייג כל הגשת משתמש, כמו גם את הזכות לרישוי משנה של הגשות המשתמש לגורמי צד שלישי, כולל משתמשים אחרים, לצורך שימוש במדיה או בפלטפורמות אחרות המוכרות כעת או שיפותחו בעתיד. אתם מעניקים לנו בזאת זכות תמידית, בלתי חוזרת, כלל עולמית, לא בלעדית, משולמת במלואה, ללא תמלוגים, ניתנת לרישוי משנה ולהעברה להשתמש בכל רעיון, מושג או טכניקה הכלולים בהגשות משתמש כאלה לכל מטרה שהיא, ומוותרים בזאת על כל הזכויות המוסריות שיש לכם בכל הגשת משתמש שכזו. בנוסף, אתם מאשרים לנו בזאת לערוך ולשנות בדרכים אחרות כל הגשת משתמש כזו לפני השימוש, הפרסום, ההפצה, המכירה, השכפול או החשיפה שלה.

כמו כן, אתם מעניקים בזאת לכל משתמש באתרים רישיון לא בלעדי לגשת להגשות המשתמש שלכם דרך האתרים, ולהשתמש, לשכפל, להפיץ, להכין יצירות נגזרות, להציג ולבצע הגשות משתמש כאלה כפי שהדבר מותר דרך הפונקציונליות של האתרים וכמפורט בתנאים אלה.
K-C אינה מביעה תמיכה בהגשת משתמש כלשהי או הדעה, המלצה או עצה שמבוטאים בה, ו-K-C מתנערת במפורש מכל אחריות הקשורה להגשות משתמש.

אתם מבינים שכאשר אתם משתמשים באתר, אתם עלול להיחשף להגשות משתמש ממקורות שונים, וכי K-C אינה אחראית לדיוק, לתועלת, לבטיחות או לזכויות הקניין הרוחני של הגשות משתמשים כאלה או הקשורות אליהן. בנוסף, אתם מבינים ומאשרים שאתם עלולים להיחשף להגשות משתמש לא מדויקות, פוגעניות או מפוקפקות, ואתם מסכימים לוותר, וגם מוותרים בזאת על כל זכות או סעד משפטי או זכות שביושר שיש לכם או שעשויים להיות לכם כלפי K-C בהקשר זה.

IV. הגבלות על השימוש בתוכן

אין להעתיק, לשכפל, לפרסם מחדש, להעלות, לפרסם, לשדר או להפיץ תוכן כלשהו בכל דרך שהיא, מלבד זאת שאתם רשאים להוריד עותקים של התוכן לשימושכם בעת ניהול עסקים עם KCP, כולל לרכישת מוצרים מ-KCP או מהחברות המסונפות לה, בתנאי שאתם שומרים על כל זכויות היוצרים והודעות קנייניות אחרות. שינוי או שימוש בתוכן או באתרים למטרה אחרת כלשהי עלולים להפר את זכויות היוצרים וזכויות קנייניות אחרות של K-C. למטרות הסכם זה, השימוש בחלק כלשהו מהתוכן בכל אתר אינטרנט, שירות מקוון או שירות אחר אסור.

V. קניין רוחני

כל תוכן, כולל, בין השאר מידע, חומרים, טקסט, תוכנה, קוד מחשב, סקריפטים, גרפיקה, תמונות, צלילים, מוזיקה, וידאו ותכונות אינטראקטיביות שמופיעים באתרים ("התוכן") וכן סימנים מסחריים, סימני שירות וסמלי הלוגו הכלולים בהם ("סימנים"), הם בבעלותה של K-C או שניתנו לה ברישיון. האתרים והתוכן עשויים להיות כפופים לזכויות יוצרים והגנות אחרות על קניין רוחני על פי החוקים החלים. האתרים עשויים להכיל קניין רוחני שנמצא בבעלותם של גורמי צד שלישי, כולל, בין השאר, שותפים לקידום מכירות ולעסקים, בעלי רישיונות, מקבלי רישיונות, נותני חסות ומפרסמים. כל שמות המוצרים ושמות המותגים של צד שלישי הם סימנים מסחריים של בעליהם בהתאמה.

כל הזכויות בסימן כלשהו, כולל, בין השאר שמות מוצרים, השם "Kimberly-Clark" ושמות של חברות המסונפות ל-K-C, שמות מסחריים, מותגים, דמויות, סמלי לוגו, סימנים מסחריים, סימני שירות, מאפייני עיצוב מסחריים, סיסמאות, אריזות מוצרים ועיצובי מוצרים או שירותים של K-C או של החברות המסונפות אליה, בין אם הם מופיעים באותיות גדולות ובין אם בצירוף סמל הסימן המסחרי, שייכות בלעדית ל-K-C, לחברות המסונפות אליה או לבעלי הרישיונות שלהן בהתאמה והן מוגנות מפני שכפול, חיקוי, עיוות, או שימושים מבלבלים או מטעים תחת סימנים מסחריים, תחרות בלתי הוגנת וחוקים דומים.

כל שימוש לא מורשה בתוכן או בסימנים מסחריים או בחומרים הזמינים דרך האתרים, כולל, בין השאר, שימוש במטה-נתונים או שימושים דומים, עלול להפר חוקים בדבר זכויות יוצרים, סימן מסחרי, תחרות בלתי הוגנת, פרסום כוזב, פרטיות וחוקים אחרים, ועלול להפר את זכויותיהם של K-C, החברות המסונפות אליה ו/או בעלי הרישיונות שלהן. שימוש לא מורשה כזה עלול להוביל לחבות אישית מצדכם, כולל אחריות פלילית פוטנציאלית. למעט מה שנאמר במפורש תחת "גישה לאתר" ו"הגבלות על השימוש בתוכן", שום דבר במסמך זה לא יתפרש (לפי שום תיאוריה) כהענקת רישיון או זכות כלשהם במסגרת קניין רוחני כלשהו של K-C, החברות המסונפות אליה או צד שלישי כלשהו.

VI. חשבונות משתמשים

כדי לגשת לתכונות מסוימות של אתר אחד או יותר, ייתכן שתידרשו ליצור חשבון משתמש או פרופיל עבור אתרים אלה ("חשבון משתמש"). לעולם אין להשתמש בחשבון משתמש של אדם אחר ללא רשותו. בעת יצירת חשבון המשתמש שלכם, עליכם לספק מידע מדויק ומלא. אתם האחראים הבלעדיים לכל פעילות שמתרחשת בחשבון המשתמש שלכם, ועליכם לשמור על האבטחה של סיסמת החשבון שלכם. עליכם להודיע לנו באופן מיידי על כל הפרת אבטחה או שימוש לא מורשה הקשורים לחשבון המשתמש שלכם. למרות ש-K-C לא תישא באחריות להפסדים שייגרמו לכם משימוש לא מורשה בחשבון המשתמש שלכם, אתם עשויים להיות אחראים להפסדים שלנו או של אחרים שייגרמו או ינבעו משימוש לא מורשה כזה.

VII. סיום

אתם מסכימים ש-K-C, לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית להגביל, להשעות או להביא לידי סיום את חשבון המשתמש שלכם בכל האתרים (או חלק מהם) או את השימוש שלכם בכל האתרים (או חלק מהם) ולהסיר ולבטל כל הגשת משתמש, מכל סיבה שהיא, כולל, בין השאר, אם K-C סבורה כי ייתכן שהפרתם או פעלתם שלא בהתאם לתנאים אלה או תנאים נוספים כלשהם ככתבם או כלשונם. בנוסף, K-C רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת, להפסיק את מתן הגישה לאתרים או לכל חלק מהם, עם או בלי הודעה מוקדמת. אתם מסכימים שהפסקת הגישה שלכם לאתרים בהתאם להוראה כלשהי בתנאים אלה עשוי להתבצע ללא הודעה מוקדמת, ומאשרים ומסכימים כי K-C רשאית להשבית או למחוק באופן מיידי את חשבונכם ואת כל המידע והקבצים הקשורים אליו ו/או למנוע כל גישה נוספת לקבצים או לאתרים אלה. בנוסף, אתם מסכימים ש-K-C לא תישא באחריות כלפיכם או כלפי צד שלישי כלשהו בגין הפסקת הגישה שלכם לאתרים.

סעיפים בתנאים אלה ובתנאים נוספים חלים כלשהם, שמטבעם נועדו להישאר בתוקף גם לאחר ההפסקה או הסיום של תנאים אלה או של תנאים נוספים כאלה, או לאחר השעיה, תפוגה או סיום הרישום או השימוש שלכם באתרים, יוסיפו להתקיים גם אחרי כל השעיה, תפוגה או סיום כאלה.

אם ברצונכם לסגור את חשבונכם ולבטל את הרשמתכם, תוכל לעבור לכאן.

VIII. הגבלת אחריות

במידה המרבית המותרת על פי החוק החל, כל התוכן, המוצרים והשירותים הכלולים באתרים או זמינים דרך האתרים מסופקים "כפי שהם", ו"בהתאם לזמינות" ללא אחריות מסוג כלשהו, מפורשת או משתמעת. במידה המרבית המותרת על פי החוק החל, K-C, החברות המסונפות אליה והספקים שלה אינם מביעים, ובכך מתנערים במפורש מכל הצהרה והתחייבות, במפורש או במשתמע, הקשורות לאתרים, להפעלת האתרים, ולתוכן, למוצרים ולשירותים שמופיעים או מוצעים באתרים או באמצעות האתרים. מבלי להגביל את האופי הכללי של האמור לעיל, ובמידה המרבית המותרת על פי החוק החל, K-C מסירה מעצמה כל אחריות מכל סוג, בין אם מפורשת, סטטוטורית או משתמעת, כולל, בין השאר לסחירות, התאמה לתכלית מסוימת, בעלות ואי-הפרה. K-C אינה מצהירה או מתחייבת, ובמידה המרבית המותרת על פי החוק החל, מתנערת מכל הצהרה או התחייבות שהאתרים, התוכן או הפונקציות הכלולים בהם יסופקו בזמן, יהיו מאובטחים, מדויקים, שלמים, מעודכנים, ללא הפרעות, ללא שגיאות, שכל הפגמים יתוקנו, או שהאתרים או השרתים שמאפשרים את זמינותם יהיו נקיים מווירוסים, מקוד לא מורשה או זדוני, או מרכיבים מזיקים אחרים. בנוסף, K-C אינה מצהירה או מתחייבת, ובמידה המרבית המותרת על פי החוק החל, מתנערת בזאת מכל הצהרה או התחייבות, שהאתרים או תוכן, מוצרים או שירותים אחרים כלשהם יעמדו בצרכים או בדרישות שלכם או בצרכים או בדרישות של אדם אחר כלשהו. K-C אינה מצהירה או מתחייבת באופן כלשהו לגבי השימוש או תוצאות השימוש בתוכן במונחים של נכונות, שלמות, דיוק, מהימנות, או אחרת. מבלי להגביל את האמור לעיל, ובמידה המרבית המותרת על פי החוק החל, אתם מאשרים ומסכימים ש-K-C לא תהיה אחראית ולא תישא בחבות לגבי רכיבים כלשהם של צד שלישי באתרים כלשהם, כולל, בין השאר, הגשות משתמש כלשהן.

IX. קישורים

האתרים שלנו עשויים לכלול קישורים לאחרים אחרים או להיות מקושרים מאתרים אחרים המופעלים ומתוחזקים על ידי גורמי צד שלישי ושאינם בשליטתה או באחריותה של K-C. התוכן באותם אתרי צד שלישי והשירותים המוצעים על ידי גורמי צד שלישי אלה אינם מאומתים או נשלטים באופן כלשהו על ידי K-C והם כפופים לשינויים ללא הודעה ל-K-C.

K-C מתנערת במפורש מכל אחריות לדיוק, לתוכן או לזמינות של המידע, המוצרים או השירותים המצויים באתרים או בשירותים המקשרים לאתרים שלה או מהם. K-C ממליצה על הפעלת שיקול דעת בעת גלישה באינטרנט באמצעות האתרים או השירותים של K-C או של כל גורם אחר. מכיוון שאתרים ושירותים מסוימים משתמשים בתוצאות חיפוש אוטומטי או מקשרים אתכם בדרך אחרת לאתרים או שירותים המכילים מידע שעלול להיות מטעה או להיחשב בלתי הולם או פוגעני, K-C לא יכולה לשאת באחריות לדיוק, להקפדה על זכויות יוצרים, לחוקיות או להגינות של החומר הכלול בתוכן באתרים או שירותים של גורמי צד שלישי; ואתם מוותרים בזאת באופן בלתי הפיך על כל תביעה נגד K-C ביחס לאתרים או שירותים כאלה.

K-C לא יכולה להבטיח שתהיו מרוצים מכל מוצר או שירות שרכשתם מאתר או שירות של צד שלישי המקשר אל האתרים או מהם, שכן אתרים ושירותים כאלו נמצאים בבעלותם של גורמי צד שלישי בלתי תלויים ומופעלים על ידיהם. K-C אינה מביעה תמיכה באף אחד מהמוצרים, הסחורות, השירותים, התוכן, התוכנה או האנשים או הגופים הקשורים לאתרים או שירותים של צד שלישי כאמור, וכמו כן, K-C לא נקטה צעדים כלשהם כדי לאמת את הדיוק או המהימנות של מידע כלשהו שנכלל בהם. K-C אינה מצהירה או מתחייבת לגבי אבטחת מידע כלשהו (כולל, בין השאר, פרטי כרטיס אשראי ומידע אישי אחר) שאתם עשויים להתבקש למסור לצד שלישי כלשהו, ואתם מוותרים בזאת באופן בלתי הפיך על כל תביעה נגדנו בנוגע לגורמי צד שלישי כאלה ולאתרי האינטרנט והשירותים שלהם. K-C ממליצה מאוד שתערכו כל חקירה שתהיה נחוצה או מתאימה לדעתכם לפני שתמשיכו בביצוע עסקה מקוונת או לא מקוונת כלשהי עם צד שלישי כלשהו.

X. הגבלת חבות

אתם מבינים ומסכימים במפורש שבשום מקרה לא יהיו K-C או צד כלשהו המעורב ביצירה, בהפקה או במסירה של האתרים, אחראים לכל נזק עקיף, עונשי, מקרי, לא מקרי, מיוחד, תוצאתי או משמעותי, כולל, בין השאר, נזקים בשל אובדן של רווחים, רצון טוב, שימוש, נתונים או הפסדים בלתי מוחשיים אחרים (אפילו אם ל-K-C או לנציג מורשה של K-C נמסר על האפשרות של נזקים כאלה), במידה המרבית המותרת על פי החוק, אשר נגרמו בשל: (i) שימוש לרעה או חוסר יכולת להשתמש באתר או בתוכן כלשהו באתר, (ii) עלות הרכישה של שירותים חלופיים באתר; (iii) הצהרות או התנהלות של צד שלישי כלשהו באתר; או (iv) כל הפרעה לזמינות או לתוכן של האתרים, כשל בביצועים, שגיאה, השמטה, הפרעה, פגם, עיכוב בפעולה או בשידור, וירוס מחשבים, או קוד זדוני או לא מורשה אחר, או כשל במערכת בקו. בשום מקרה לא תעלה החבות הכוללת של K-C כלפיכם עבור כל הנזקים, ההפסדים וכל עילה לתביעה הנובעים או קשורים לאתרים, לתנאים אלה, לתנאים נוספים כלשהם או להצהרת הפרטיות, על הסכום ששילמתם עבור האתר הרלוונטי של K-C.
אתם מכירים באופן מיוחד בכך ש-K-C לא תישא באחריות להגשות משתמש או להתנהלות משמיצה, פוגענית או בלתי חוקית של צד שלישי כלשהו, ובכך שהסיכון לפגיעה או לנזק מגורמים כאלו כולו שלכם במידה המרבית המותר על פי החוק.

XI. שיפוי

במידה המרבית המותרת על פי החוק החל, אתם מסכימים להגן, לשפות ולפטור את K-C ואת עובדיה, הקבלנים, המנהלים, הדירקטורים, נותני השירותים, הסוכנים, הנציגים, הממשיכים והנמחים שלה מכל דרישה, חבות, תביעה, נזקים, הפסדים, עלויות, הוצאות ופגעים, כולל שכר טרחה סביר והוצאות עורכי דין (כולל כל אחד מהנ"ל אם נגרם במהלך האכיפה של הוראת שיפוי זו), הנובעים או קשורים ל: (i) שימוש לרעה מצדכם באתר אחד או יותר או הפרה מצדכם של תנאים אלה או תנאים נוספים כלשהם; (ii) הפרה מצדכם של זכויות צד שלישי כלשהן, כולל, בין השאר, זכות יוצרים, קניין או פרטיות; (iii) הגשה שלכם או שימוש שלכם בהגשות משתמש; ו/או (iv) כל טענה לפיה הגשת משתמש כלשהי שלכם גרמה נזק לצד שלישי. K-C שומרת לעצמה את הזכות, על חשבונה, לקבל על עצמה את ההגנה והשליטה הבלעדית בכל עניין שנתון לשיפוי מצדכם, ובמקרה זה אתם תשתפו פעולה עם K-C באישוש כל ההגנות הזמינות. חובת שיפוי זו תמשיך להתקיים גם אחרי התפוגה או הסיום של תנאים אלה ושל הרישום או השימוש שלכם באתרים.

XII. יכולת לקבל את התנאים

אתם מאשרים שאתם (i) בגיל 18 לפחות, (ii) קטינים משוחררים, או (iii) ברשותכם הסכמת הורה או אפוטרופוס חוקי, ואתם מסוגלים ומורשים באופן מלא לקבל עליכם את התנאים, ההתניות, ההתחייבויות, ההצהרות, המצגים וסעיפי האחריות המפורטים בתנאים אלה ובתנאים חלים נוספים כלשהם, וכן לציית ולפעול בהתאם לתנאים אלה ולכל התנאים הנוספים החלים.

אלא אם צוין במפורש בתנאים הנוספים הרלוונטיים לאתר, האתרים אינם מיועדים לילדים מתחת לגיל 13, ואתם מאשרים בזאת שאתם בגיל 13 לפחות. אם אתם מתחת לגיל 13, אינכם רשאים להשתמש באתרים.

XIII. הודעה ונוהל להגשת תביעות בגין הפרת זכויות יוצרים

K-C מכבדת את הקניין הרוחני של אחרים, ו-K-C מבקשת מהמשתמשים שלנו לעשות כמוה. כתוצאה מכך, K-C תסיר תוכן והגשות משתמש אם תתקבל הודעה תקפה כי תוכן או הגשת משתמש אלה מפרים זכויות קניין רוחני של אחר. בנוסף, K-C רשאית להביא לידי סיום את חשבון המשתמש ואת הזכות לגשת לאתרים שלנו בכל מקרה של הפרה חוזרת, כפי שייקבע על ידי K-C לפי שיקול דעתה הבלעדי. כמו כן, K-C רשאית להסיר כל הגשת משתמש ו/או לחסום את הגישה של כל אדם להעלאת הגשות משתמש בכל עת, ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

המדיניות של Kimberly-Clark היא לציית להוראות חוק זכויות היוצרים באינטרנט של ארה"ב ("DMCA") משנת 1998 המספק סעד לבעלי זכויות יוצרים הסבורים שחומר המופיע באתר זה מפר את זכויותיהם במסגרת חוק זכויות היוצרים בארה"ב.

אם אתם סבורים שהעבודה שלכם הועתקה באופן שמהווה הפרת זכויות יוצרים, אנא העבירו לנציג הייעודי שלנו (פרטי התקשרות מופיעים להלן) את כל המידע הבא:

 1. חתימה פיזית או אלקטרונית של אדם המורשה לפעול בשם הבעלים של זכויות היוצרים הבלעדיות שהופרו לכאורה;
 2. תיאור של היצירה המוגנת בזכויות יוצרים שנטען כי הופרו;
 3. תיאור המיקום שבו נמצא החומר שנטען כי הוא מפר זכויות יוצרים עם מידע מספיק במידה סבירה כדי לאפשר לנו לאתר חומר זה;
 4. הצהרה שלכם לפיה אתם מאמינים בתום לב שהשימוש בחומר באופן המתואר בתלונה אינו מורשה על ידי בעל זכויות היוצרים, סוכן שלו, או החוק.
 5. הצהרה שלכם, בכפוף לעונשים על הצהרת שווא, כי המידע בהודעה זו מדויק וכי אתם הבעלים של זכויות היוצרים או שאתם מוסמכים לפעול בשמו של בעל הזכות הבלעדית שהופרה לכאורה.
 6. השם, הכתובת, מספר הטלפון וכתובת הדוא"ל שלכם.

עם קבלת הודעות במסגרת ה-DMCA, חברת Kimberly-Clark תפעל להסרה או השבתה של הגישה לכל חומר שנמצא כמפר או שהיה מטרה לפעילות מפרה ותפעל להסרה או השבתה של הגישה לכל הפניה או קישור לחומר או פעילות שנמצאו כמפרים. בנסיבות המתאימות ולפי שיקול דעתנו הבלעדי, אנו עשויים למנוע ממשתמשים שעלולים להיות מפרים חוזרים לגשת לאתר או להגיש הגשות.
כל הודעה שאינה עומדת בדרישות ה-DMCA לא תיחשב כהודעה מספקת ולא תיראה כאילו סיפקה לנו ידע ממשי על עובדות או נסיבות שמהן ניתן לקבוע שמדובר בחומרים או מעשים מפרים.

אנו יכולים לקבל הודעות רק בשפות שבהן העמדנו תנאים אלה לרשותכם באתר זה.

פרטי הקשר של נציג ייעודי:
Kimberly-Clark Legal—Trademarks & Copyrights
Kimberly-Clark Corporation
2001 Marathon Ave.
P.O. Box 349
Neenah, WI 54957
טל.: 920-721-2000
פקס: 920-721-0266
דוא"ל: [email protected]

הערה חשובה: מידע זה מסופק באופן בלעדי לצורך העברת הודעה ל-Kimberly-Clark על הפרה של חומר שלכם המוגן בזכויות יוצרים. פניות אחרות, כגון שאלות ובקשות הקשורות למוצר או שירות מסוימים, לא ייענו, ובמקום זאת יש להפנות אותן בעזרת המידע ליצירת קשר באתר זה.

XIV. סוגיות של תחומי שיפוט

האתרים נמצאים בבעלותה, בשליטתה ו/או בהפעלתה של K-C בארצות הברית, והם בנויים לציית לחוקים ולתקנות של ארצות הברית. האתרים מיועדים לגישה ולשימוש על ידי תושבי ארצות הברית בלבד, ו-K-C אינה מצהירה כי החומרים באתרים מתאימים או זמינים לשימוש מחוץ לארצות הברית. אנשים הבוחרים לגשת לאתרים מחוץ לארצות הברית עושים זאת מיוזמתם והם אחראים לעמידה בכל החוקים, הכללים והתקנות המקומיים החלים. כל המידע הזמין באתר עשוי להיות כפוף לחוקי בקרת היצוא של ארה"ב וגם לחוקי המדינה שבה אתם מתגוררים.

XV. כללי

במקרה של הפרה או איום להפרה של כל אחת מהוראות תנאים אלה או תנאים חלים נוספים, אתם מאשרים ומסכימים בזאת ש-K-C תהיה זכאית, בנוסף לסעדים זמינים אחרים, לצו מניעה זמני או קבוע או לסעד הוגן אחר נגד הפרה או איום להפרה כאלה מבית משפט בעל סמכות שיפוט מוסמכת, ללא צורך להראות נזקים ממשיים או להוכיח שפיצוי כספי לא מהווה סעד הולם, וללא צורך בהפקדת ערובה או ערבות אחרת. סעד הוגן זה יהיה בנוסף, ולא במקום סעדים משפטיים, פיצויים כספיים או צורות סעד זמינות אחרות.

XVI. החוק הקובע; יישוב סכסוכים ובוררות מחייבת

כל מחלוקת או תביעה הנובעת או קשורה לכל אחד מהאתרים, לתנאים אלה, לתנאים חלים נוספים כלשהם ולהצהרת פרטיות, או להפרה שלה, כולל מחלוקות בנוגע לשאלה האם נושא המחלוקת או התביעה הוא במסגרת תנאים אלה, תנוהל ותפורש בהתאם לחוקי מדינת ויסקונסין, למעט הוראות ברירת הדין שלה, ותוסדר בבוררות מחייבת בנינה, ויסקונסין תחת כללי הבוררות המסחרית של האגודה האמריקאית לבוררות ("AAA" ) ותטופל על ידי ה-AAA. הצדדים מתנערים במפורש מישימות כלשהי של אמנת האומות המאוחדות בדבר חוזים למכר טובין בינלאומי לתנאים אלה. כל הליכי הבוררות יתנהלו באנגלית. בבוררות כזו יהיה בורר ניטרלי אחד (1) אם הסכום השנוי במחלוקת הוא פחות ממיליון דולר ($1,000,000), אחרת היא תתבצע בפני מושב של שלושה (3) בוררים ניטרליים. כל אחד מהבוררים חייב להיות i) עורך דין מורשה לעסוק בעריכת דין בארצות הברית עם חמש עשרה (15) שנים לפחות של עיסוק משפטי או ניסיון עסקי ברמה בכירה או שופט בדימוס עם מינימום של חמש (5) שנות שירות על המדוכה, ii) אדם עם לפחות חמש (5) שנות ניסיון כבורר, וכן iii) חבר בסגל הניטרליים של AAA או ארגון בוררות אלטרנטיבית דומה ומוכר ברמה לאומית. אם הליכי הבוררות יתנהלו בפני מושב של שלושה בוררים ניטרליים, ההרכב ייבחר בתהליך הבא: בתוך חמישה עשר (15) ימים מתחילת הבוררות, כל צד יבחר אדם אחד העונה על הכישורים שצוינו לצורך פעולה כבורר ניטרלי, והשניים שנבחרו באופן כזה יבחרו בורר ניטרלי שלישי העונה על הכישורים שצוינו תוך חמישה עשר (15) ימים מבחירתם. הבורר הניטרלי השלישי ישמש כיושב ראש מושב הבוררות. אם הבוררים שנבחרו על ידי הצדדים לא מסוגלים או שלא הצליחו להסכים על הבורר השלישי, ייבחר בורר שלישי על ידי האגודה האמריקאית לבוררות.

על אף הוראת בוררות זו, K-C רשאית לבקש סעד חירום, זמני או מניעתי מקדים מבית משפט מוסמך או בית משפט של יושר עד לפסק הדין הסופי של הבוררים, ללא דרישה כלשהי להפקדת ערבות, וזאת כדי למנוע נזק בלתי הפיך הנובע מפעולה לא חוקית כלשהי מצדכם. אף אחד מהצדדים לא ישתתף בתביעה ייצוגית או בבוררות ייצוגית לגבי תביעה כלשהי הקשורה לאתרים כלשהם, לתנאים אלה, לתנאים נוספים כלשהם או להצהרת הפרטיות. כל הליך ליישוב מחלוקת יתנהל אך ורק על בסיס אישי ולא בפעולה משותפת, מאוחדת או ייצוגית.

אם מסיבה כלשהי תובענה, טענה, תביעה או הליך כלשהו מגיעים לבית משפט ולא לבוררות, (I) אותם תובענה, טענה, תביעה או הליך יהיו כפופים לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט הפדרליים או המדינתיים, לפי העניין, של המחוז המזרחי של ויסקונסין, חטיבת גרין ביי (פדרלי) ושל בית המשפט המחוזי באאוטגיימי, ויסקונסין (מדינתי), וכל צד מוותר על כל טענה של פורום לא נוח, וכן (II) כל צד מוותר, במידה המרבית המותר על פי החוק, על כל זכות לבוא למשפט לפני חבר מושבעים בכל תובענה, טענה, תביעה או הליך שיועלו כדי לאכוף, להגן או לפרש זכות או סעד כלשהם הנובעים ממסמך זה, ואשר מתייחסים או קשורים לתנאים אלה או לשירות זה.

אלא אם כן אתם תושב ניו ג'רזי, אתם ו-K-C מסכימים גם שכל עילת תביעה הנובעת מהאתרים או קשורה אליהם חייבת להתחיל בתוך שנה אחת (1) מאירוע עילת התביעה. אחרת, עילת תביעה כזו בטלה לצמיתות.

אם הוראה כלשהי בתנאים אלה, בתנאים חלים נוספים כלשהם, או בהצהרת הפרטיות תהיה בלתי חוקית, בטלה או בלתי ניתנת לאכיפה מסיבה כלשהי, אותה הוראה תיחשב כניתנת להפרדה מתנאים אלה, מהתנאים החלים הנוספים, או מהצהרת הפרטיות, לפי העניין, מבלי להשפיע על תקפותן ועל יכולת האכיפה של הוראות אחרות כלשהן.

תנאים אלה, יחד עם תנאים נוספים כלשהם, מהווים את כל ההסכם ביניכם לבין K-C המתייחס לנושאו של מסמך זה, ומחליפים כל תקשורת והסכמים קודמים או נוכחיים אחרים (בין אם בעל פה, בכתב או באופן אלקטרוני) בינכם לבינינו.

אי אכיפה של תנאי כלשהו מתנאים אלה ו/או תנאים נוספים כלשהם או אי מענה מצידנו להפרה על ידך או על ידי צד אחר כלשהו לא ייחשבו בשום אופן כוויתור על זכותנו לאכוף בהמשך כל תנאי או התניה שבתנאים אלה ו/או תנאים נוספים כלשהם או לפעול בתגובה להפרות דומות.

XVII. צרו קשר

אם יש לכם שאלות כלשהן לגבי תנאים אלה או תנאים נוספים כלשהם, אנא צרו איתנו קשר כאן.