SCOTT® CONTROL

הפתרונות של Scott®‎ Control מספקים היגיינה בסביבות שבהן בקרת הזיהומים היא בעדיפות גבוהה. מערכות אלו מתוכננות להיות יעילות וקומפקטיות, והן יכולות לספק הגנה מעולה מפני זיהום.